Projectleider (12) 20 u/w
Volgnummer: 19452

>Projectleider (12) 20 u/w
Volgnummer: 19452
Projectleider (12) 20 u/w
Volgnummer: 19452
2019-12-03T00:00:00+00:00

Standplaats: Korte Voorhout 7, Den Haag
Duur: 1-1-2020 t/m 1-1-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Organisatie & directie
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. ‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De directie Vastgoedbeheer is de schakel naar de gebruikers en staat dicht bij de gebruikers en hun gebruik. Alle directies hebben klantcontacten. De directie Vastgoedbeheer heeft dit vanuit beheerperspectief. De verantwoordelijkheid voor de integraliteit vanuit het RVB wordt bij de directie Vastgoedbeheer ondergebracht en is daarmee het hoogste niveau van de klantcoördinatie. Onder de verantwoordelijkheid van de directie valt o.a. de huuradministratie.

Vastgoedbeheer levert onder meer projectleiders capaciteit voor de disciplines bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde en ondersteunt de teams en mogelijk ook de overige afdelingen/directies bij de realisatie van de producten en diensten, (inclusief het doelmatig (doen) oplossen van storingen en defecten.) Vanuit de verschillende disciplines wordt zorg gedragen voor de inrichting van kennismanagement op de gebieden gebouwen en utiliteitsbouw in brede zin. Daarnaast is het team per discipline verantwoordelijk voor het inrichten van de kennisgebieden brandveiligheid, gebouwsystemen en keuringen.

Afdeling & team
De afdeling Realisatie is integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De afdeling opereert binnen de financiële en kwaliteitskaders die aan het RVB zijn gesteld. Binnen die kaders is bij de sturing van de activiteiten het klantbelang leidend. De organisatie van de afdeling Realisatie (in samenhang met de afdeling Klant- en Assetmanagement, de afdeling Kennis en het Bedrijfsbureau) is ingericht aan de hand van de verschillende fasen in de cyclus van beleid, planning, realisatie en evaluatie. Vier clusters zorgen voor het beheer van alle objecten in de regio. Naast een technisch cluster zijn er drie cluster Object- en Projectmanagement (OPM). Naast Objectmanagers en Projectleiders worden de clusters versterkt met Projectondersteuners. Deze verzorgen de administratie van de
Objectmanagers en Projectleiders. Het cluster wordt aangestuurd door een clusterhoofd. Een cluster varieert in grootte van 12 tot 25 medewerkers.

Opdrachtomschrijving
De projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de
voorbereiding-, aanbesteding en/of realisatiefase van zijn projecten. Een volledige overdracht aan de objectmanager hoort daarbij. Deze projecten kunnen variëren van (grootschalige) onderhoudsprojecten tot (kleinere) investeringsprojecten. Je hebt gelijktijdig meerdere projecten (tussen de +/- 15-25) in variërende disciplines en budget. Allerhande onderhoud- en vervangingsprojecten, b.v. CV-ketel, dakbedekking, vernieuwen entree, GBS, kozijnen, schilderwerk, LBK of andere object gerelateerde zaken. Hierin zijn de disciplines en kennis van bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde van essentieel belang. Maar ook een juiste inkoopstrategie of afstemming met Rijkbouwmeester is soms noodzakelijk. De projectleider maakt afspraken over de inzet van deskundigen op deze gebieden en werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bijv. Inkoop. Je bestudeert en interpreteert contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico´s ter voorbereiding van de
realisatie. De kwaliteit van de uitvoering, projectvoortgang, de planning, de kosten en de uitwisseling van projectinformatie wordt bewaakt.

Je fungeert als eerste aanspreekpunt intern voor andere afdelingen of directies, maar ook voor opdrachtgevers, gebruikers, gemeenten, etc. Je verzorgt de projectadministratie en organiseert een juiste en volledige overdracht, ook op administratief gebied. Je bent verantwoording schuldig aan het clusterhoofd voor wat betreft de uitvoering en uitwerking van de projecten. De coördinator verdeelt de projecten. Je werkzaamheden zijn deels op kantoor t.b.v. de voorbereiding en deels op het werk, tbv de begeleiding en klantcontacten.

Competenties
Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat de aanpak hierop af te stemmen. Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het RVB en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent pro-actief en organisatie-sensitief. Je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt voortgang in de gaten van eigen acties en anderen. Je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en je bent communicatief sterk. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een
vanzelfsprekendheid. Je bent in staat de mening van anderen te beïnvloeden.

– Organisatiesensitiviteit
– Plannen en organiseren
– Resultaatgericht
– Motiveren
– Netwerken
– Zelfontwikkeling

Eisen
1. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde Bachelor of HBO-opleiding.
2. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement voor een
publieke opdrachtgever, waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten:
– Utiliteitsbouw, hieronder wordt in dit verband niet verstaan een loods, fabriekshal of woningbouw;
– Projectmanagement van projecten uitgevoerd op een locatie die tevens in gebruik was en bleef gedurende het project;
– Alle projectfasen van initiatieffase tot en met de oplevering van de realisatiefase van projecten in het kader van nieuwbouw, renovatie en/of instandhouding;
– Kennis hebben van de Aanbestedingswet 2012 of het ARW 2012 en het toepassen daarvan in een aanbesteding;
– Toepassen van risicomanagement;
– Beveiligingsinstallatie, bestaande uit meerdere beveiligingsschillen.
3. De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en pdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn. Kandidaat is voor 20 uur per week beschikbaar voor de opdracht
met ingang van 1 januari 2020.
4. De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdrachtomschrijving.
5. In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4 weken na start van de opdracht.
6. De aangeboden kandidaat beschikt over een geldig VCA certificaat.

Wensen
1. De mate van ervaring als projectleider bij het uitvoeren van projecten voor organisaties met streng beveiligde locaties, objecten en ruimten, zoals Musea, Politiekantoren, Datacentra, gevangenissen en rechtbanken.
– Invloed op de werkzaamheden van derden, waaronder ingehuurde adviseurs,
aannemers en installateurs;
– Ervaring met projecten waarin meerdere beveiligingsschillen aan de orde zijn binnen 1 pand;
– Ervaring met bouw- of verbouwprojecten waarbij het primaire proces binnen een penitentiaire inrichting doorgang moest blijven vinden;
– Complexiteit van het project.
2. De mate van ervaring als projectleider bij het uitvoeren van projecten met verschillende logistieke stromen binnen één pand en een diversiteit aan gebruikers.

– Ervaring met projecten met verschillende personele logistieke stromen binnen
één pand;
– Kennis van het primaire proces van de betreffende organisatie en de diversiteit
van de functies daarbinnen;
– Invloed op de werkzaamheden van derden, waaronder ingehuurde adviseurs,
aannemers en installateurs;
– Complexiteit van het project en van de logistieke stromen.
3. De mate van ervaring als projectleider met het werken conform het Prince2 (foundation) principe of vergelijkbaar in teamverband of vergelijkbare organisatie met de volgende verschillende rollen en disciplines binnen het team: contractmanagement,
risicomanagement, financieel management, architectuur en techniek.
– Grootte en complexiteit van het project/programma/proces;
– Complexiteit van de externe omgeving;
– Complexiteit van het samenspel tussen projectleider en de overige teamleden.
4. De mate van ervaring als projectleider met het werken binnen een overheidsorganisatie.
– Gevoel voor politiek/bestuurlijke aspecten;
– Ervaring met het organiseren en inschakelen van de eigen organisatie (van opdrachtgever) voor inhoudelijke ondersteuning;
– De mate van ervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus binnen de projectorganisatie;
– Het bereiken van consensus binnen de ambtelijke organisatie;
– Ervaring met het werken in interdepartementale project-/, programma-/, procesteams.

De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op dit document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen).

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(19452) Projectleider (12) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022