Projectleider Duiden en Analyse (13) 32 u/w
Volgnummer: 11191

>Projectleider Duiden en Analyse (13) 32 u/w
Volgnummer: 11191
Projectleider Duiden en Analyse (13) 32 u/w
Volgnummer: 11191
2018-08-30T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start 01-10-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (Cluster
Duiden en Analyse)
De unit Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (hierna Unit III)
onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving
voor gemeenten. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten.

Daarnaast coördineert de Unit het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een
eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De
zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Het Cluster Duiden en Analyse maakt onderdeel uit van de unit innovatie, impact en
implementatie.

De kern van de werkzaamheden van het team analyse bestaat uit het voor gemeenten
vertalen van trends, ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en innovaties naar betekenis voor de eigen organisatie. Daarbij gaat het om het duiden van “wat moet en kan” naar “ Hoe kan het?” en het in kaart brengen van randvoorwaarden die ingevuld moeten worden voor implementatie en opschaling. Het bijeenbrengen van (gemeentelijke) expertise met als doel het in kaart brengen van deze randvoorwaarden is daarin van groot belang. Daarmee vervult het team een poortwachtersrol namens en met gemeenten.

Doel van de opdracht
De projectleider duiden en analyse stuurt het team analyses aan, geeft richting aan,
coördineert en legt verantwoording af over de activiteiten van het team Duiden en
Analyse. Vaak maken deze analyses onderdeel uit van pilots met en door gemeenten. Deze analyses moeten antwoord geven op de vraag of een project zich leent voor opschaling. Daarnaast wordt voor nieuwe wetgeving de impact op gemeenten bepaald. De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse en het advies zijn namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
– Draagt zorg voor de (her)inrichting en aansturing van het projectteam;
– Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden door het projectteam;
– Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitnutting van middelen en
beslismomenten;
– Stemt af met bij het project betrokken partijen;
– Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan;
– Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
– Adviseert over toekomstige (deel)projecten;
– Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;
– Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
– Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
– Creëert draagvlak voor het project;
– Verbindt doelen en resultaten van het project met doelen van het programma en het
jaarplan GGU/jaarplan VNG Realisatie;
– Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNGRealisatie en de VNG;
– Bewaken van het kwaliteitsniveau van de producten die het team oplevert, onder
andere door de rol van inhoudelijk sparringpartner te vervullen;
– De bevordering van deskundigheid van het team faciliteren en organiseren;
– Sturen op het vertalen van doelen van VNG Realisatie/ Samen Organiseren naar de
werkzaamheden van teamleden;
– Bijdragen aan de jaarplancyclus voor het eigen onderdeel en de gehele unit;
– Het onderhouden van een relatienetwerk op strategisch en tactisch niveau bij
gemeenten, koepelorganisaties, departementen en binnen de VNG organisatie;
– Het initiëren en bevorderen van de samenwerking van het team met andere
organisatieonderdelen en partijen;
– Het creëren van draagvlak voor de producten en werkwijze van het team;
– Stuurt op en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiën van het team;
– Verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de gebruikte methodiek.

Resultaat van de opdracht
Geheel verantwoordelijk voor afgeronde analyses, waarbij rekening is gehouden met de
ambities, strategische doelen en thema’s van VNG-Realisatie. Verantwoordelijk voor dat
de rapportages zijn voorbereid, uitgewerkt en vertaald van een strategische en tactische aanpak naar operationele uitvoering. Input is geleverd aan verbetering van de te hanteren methodiek voor de uitvoering van impact-/opschalingsanalyses en het opstellen van opschalingsontwerpen. Het zorgen voor goede en afgestemde werkwijzen op het gebied van analyses binnen het team Duiden en Analyse en vanuit dit team voor een goede afstemming van de werkzaamheden met de overige teams en units binnen VNG Realisatie. Een ontwikkeld en goed onderhouden relatienetwerk om analyses te kunnen uitvoeren.

Kennis- en ervaringsvereisten:
– WO-werk- en denkniveau;
– Meer dan vijf jaar ervaring in (landelijke) projecten gericht op de ondersteuning van
gemeenten door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverleningsof
informatiekundige initiatieven;
– Tenminste drie jaar ervaring in het werken met of in gemeenten als (adviseur,
consultant, projectleider, ..);
– Tenminste vijf jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) met het maken van
projectplannen, het inrichten en aansturen van projectteams met hoog opgeleide en
ervaren professionals;
– Aantoonbare meerjarige ervaring op het gebied van realisatie van oplossingen in
complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de overheid;
– Aantoonbare meerjarige ervaring in strategische/tactische advisering in het vertalen
van complexe beleidsinhoudelijke ontwikkelingen naar operationele oplossingen in
informatievoorziening voor overheden;
– Aantoonbare ruime ervaring als adviseur of sparringpartner voor bestuurders en
ambtenaren rond strategische vraagstukken in (de informatievoorziening) voor
meerdere gemeenten;
– Uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke
informatievoorziening;
– Aantoonbaar ervaring met het aansturen van inhoudelijk complexe projecten in een
continu veranderende omgeving;
– Aantoonbaar ervaring met het aansturen en leiding geven van professionals voor het
bereiken van concrete resultaten;
– Aantoonbaar kennis van de actuele stand van zaken in gemeenten op het gebied van
digitale dienstverlening op tactisch en operationeel niveau;
– Recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het aansturen van
verandertrajecten binnen of samen met gemeenten;
– Ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten;
– Kennis van de markt (producten en diensten, rollen en positie en de onderlinge
relaties) van leveranciers rond de lokale overheid.

Competenties:
Samenwerkingsgericht
Kwaliteitsgericht
Resultaatgericht
Klantgericht
Omgevingssensitief
Proactief
Flexibel
Analytisch
Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal)
Helicopterview
Analytisch sterk
Verbinder

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 20 september 2018. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11191) Projectleider Duiden en Analyse (13) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022