Projectleider Jaarlijkse Herzieningen PAS (12) 32 u/w
Volgnummer: 10875

>Projectleider Jaarlijkse Herzieningen PAS (12) 32 u/w
Volgnummer: 10875
Projectleider Jaarlijkse Herzieningen PAS (12) 32 u/w
Volgnummer: 10875
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 03-09-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 3-9-2018 t/m 3-9-2020
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 6 maanden

Wie zijn wij
De gezamenlijke PAS-partners – ministeries van LNV, I&W en Defensie, Rijkswaterstaat, IPO en de 12 provincies – zijn op zoek naar een ervaren projectleider voor de jaarlijkse herzieningen van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS betreft een uitdagend, multidisciplinair programma, waarbinnen jij leidinggeeft aan een projectteam dat in een bestuurlijk-politieke context voor een tijdige en gedragen jaarlijkse actualisatie van het Programma moet zorgdragen. Voel jij je binnen een dergelijke context als een vis in het water en staat het projectdoel daarbij voor jou voorop, lees dan snel verder.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een uniek samenwerkingsprogramma, waarin ecologie en economie met elkaar worden verbonden. Het programma heeft als doel het herstellen, beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur in Natura 2000 gebieden, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Het PAS-programma is de grondslag voor onder meer vergunningverlening door de 12 provincies op basis van de Wet natuurbescherming in 118 Natura 2000 gebieden en Tracébesluiten op grond van de Tracéwet. Om beide doelstellingen te realiseren worden door de PAS-partijen maatregelen genomen om de natuur te herstellen en de uitstoot van stikstof te laten dalen, wordt gemonitord of de stikstofdepositie in de gebieden een blijvende daling laat zien en wordt ecologisch onderbouwd dat uitgifte van ruimte voor economische ontwikkelingen mogelijk is.

Het succesvol tot uitvoering brengen van de partiële herzieningen vraagt van jou zowel de vaardigheid om een complex project, inclusief IT-ontwikkeling, aan te kunnen sturen, als de sensitiviteit om flexibel om te gaan met politiek-bestuurlijke processen. Je verricht je werkzaamheden in opdracht van het programmamanagementteam. De unitmanager van het PAS-bureau is je leidinggevende.

Wat ga je doen
Jij bent verantwoordelijk voor de integrale en projectmatige aanpak van de partiële herziening van het PAS 2018. Deze heeft tot doel om het PAS te laten voldoen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gegevens en beleidsontwikkelingen. Hierbij wordt AERIUS als rekeninstrument gebruikt om stikstofdepositie op lokaal niveau inzichtelijk te maken. AERIUS ondersteunt de verlening van vergunningen en van andere toestemmingsbesluiten voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Ook ondersteunt AERIUS de monitoring van het PAS op het bereiken van doelen van het Programma. AERIUS wordt beheerd door het RIVM en vormt daarmee voor de jaarlijkse herziening je grootste opdrachtnemer. De lopende herziening is die van Monitor18 (M18 en Register18 en Calculator18) terwijl tegelijkertijd de voorbereidingen voor de herziening van Monitor19 zijn gestart. De voorbereidingen van deze herzieningen vinden plaats in een dynamische context. M18 heeft door diverse omstandigheden vertraging opgelopen, waardoor op creatieve wijze moet worden gekeken hoe hier mee om te gaan. Verder moet bij zowel M18 als M19 de impact van juridische procedures worden bekeken. Deze situatie vergt naast een projectmatige en resultaatgerichte aanpak ook gevoel voor dynamiek en bestuurlijke verhoudingen om te kunnen doen wat nodig is en vergt dus meer dan strikt projectmanagement. Verder bekijk je hoe de herzieningen aan de hand van draaiboeken, planningen en overige activiteiten geleidelijk aan meer naar een beheersfase kunnen komen. Tot slot wordt naast deze ‘rijdende trein’ ook gekeken naar een vergaande vereenvoudiging van de jaarlijkse herzieningen. Jij levert hier in jouw rol mogelijk ook een bijdrage aan.

Waarvoor ben je verantwoordelijk
– Verder uitwerken en actualiseren vastgestelde projectplan M18.
– Opstellen projectplan M19 (inclusief uitgewerkte planning).
– Ervoor zorgen dat de verschillende draaiboeken van de activiteiten actueel blijven, zodanig dat de activiteiten zoveel mogelijk in de reguliere lijn zijn belegd.
– Sturen op de uitvoering van projectplan M18 en M19; dat wil zeggen op leveren van de genoemde producten binnen afgesproken tijd, geld, scope en kwaliteit, in afstemming met de andere projecten binnen het PAS.
– Naast tijdige oplevering van Monitor en andere AERIUS-producten betreft dit de bijbehorende ecologische onderbouwingen (gebiedsanalyses), benodigde aanpassing van het Programma alsmede regelkader; Werkzaamheden worden uitgevoerd door de PAS-partners die hiervoor capaciteit en middelen beschikbaar stellen. De projectleider stuurt de processen aan op tijdigheid, kwaliteit en samenhang.
– Sturen op risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen, waar nodig tijdig signaleren en escaleren met concrete voorstellen.
– Zorgdragen voor voortgangs- en beslisnotities voor de Stuurgroep Herzieningen en de Regiegroep N2000/PAS; plaatsing in bestuurlijke context en impact is daarbij essentieel.
– Het begeleiden en uitdagen van alle betrokkenen bij het tonen van rolvastheid bij de uitvoering van M18 en M19 (rollen zoals vastgelegd in projectplan).

De projectleider wordt ingehuurd voor een periode van 2 jaar met optie tot verlenging (standplaats Utrecht) vanaf september 2018. Latere startdatum is bespreekbaar, maar de start van de werkzaamheden dient uiterlijk 01/10/2018 aan te vangen.

Startdatum
Een latere startdatum is bespreekbaar maar niet later dan 1 oktober 2018.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Eisen
– Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol van minimaal 5 jaar binnen een bestuurlijke omgeving bij de Rijksoverheid of provincie of soortgelijke organisaties.
– Aantoonbare werkervaring van minimaal 4 jaar met het leiden/aansturen van een multidisciplinair project* waar verschillende overheden samenwerken. *) Met een multidisciplinair project bedoelen wij een project waarbij er samengewerkt wordt met mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt.
– Aantoonbare werkervaring van minimaal 3 jaar op het gebied van milieuregelgeving, stikstofregelgeving, gebiedsanalyses of milieukwaliteit.

Wensen
– Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol (minimaal schaal 13) binnen een bestuurlijke omgeving bij de Rijksoverheid, provincie of soortgelijke organisaties.
– Aantoonbare werkervaring met het leiden/aansturen van een multidisciplinair project waar verschillende overheden samenwerken. Met een multidisciplinair project bedoelen wij een project waarbij er samengewerkt wordt met mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt.
– Werkervaring met betrekking tot projecten waarin verschillende externe stakeholders betrokken waren.
– Aantoonbare werkervaring met het leiden/aansturen van een multidisciplinaire project op het gebied van milieukwaliteit.
– Aantoonbare kennis/werkervaring op het gebied van ontwikkelen en implementeren van ICT voorzieningen bij de Rijksoverheid, provincie of soortgelijke organisaties.
– Werkervaring met het PAS.
– HBO/WO diploma op het gebied van ICT, Bestuurskunde, Milieukunde of Biologie.

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– Communicatief vaardig
– Netwerker en bruggenbouwer/verbinder
– Staat stevig in de schoenen en kan omgaan met weerstand (stressbestendig) gezaghebbend
– Pro-actief
– Resultaatgericht
– Flexibiliteit

B. Vaardigheden
– Plannen/organiseren
– Brengt alle stakeholders en hun belangen in kaart verenigt de belangen en schakelt makkelijk tussen de stakeholders zoals beheerder uitvoerder
en opdrachtgever; begrip van de dynamiek van een multidisciplinair project in
uitvoering Een op samenwerking gerichte werkwijze
– Ervaring in project- en procesmanagement Werkervaring die meer overeenkomt
met deze functie is een pré Een persoon die een brede gereedschapskist aan technieken en vaardigheden meebrengt is een pré
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Is een verbinder bij uitstek die mensen met verschillende belangen en vanuit
verschillende organisaties en disciplines tot resultaat kan brengen en indien
nodig beslissingen kan forceren en weet wanneer te escaleren

C. Kennis
– Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding Een opleiding of substantiële cursussen
(HBO of hoger) op het gebied van ICT Bestuurskunde, Milieukunde of Biologie is een pré
– Aantoonbare kennis op het gebied van meting (monitoring) of berekening
(modellering) van milieukwaliteit De kennis kan verkregen zijn via cursussen en
opleidingen of werkervaring Indien de kennis is opgebouwd door middel van
werkervaring is dit een pré
– Aantoonbare juridische kennis op het gebied van natuurbescherming en
omgevingsrecht De kennis kan verkregen zijn via cursussen en opleidingen
of werkervaring Indien de kennis is opgebouwd door middel van theoretische
en werkervaring is dit een pré

Sollicitatiegesprekken: 5 september 2018 tussen 14.00 uur – 17.00 uur

Interesse?

Vacature:
(10875) Projectleider Jaarlijkse Herzieningen PAS (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022