Projectleider Lokale Implementatie AVG & Richtlijn (11) 36 u/w
Volgnummer: 10086

>Projectleider Lokale Implementatie AVG & Richtlijn (11) 36 u/w
Volgnummer: 10086
Projectleider Lokale Implementatie AVG & Richtlijn (11) 36 u/w
Volgnummer: 10086
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 01-02-2019

Standplaats: Den Haag en verspreid
Duur: 09-07-2018 01-02-2019
Optie tot verlenging: Ja

Beschrijving Opdrachtgever
MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen.

Beschrijving directie/afdeling
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt – samen met de politie en andere ketenpartners – voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord, en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen slachtoffers en nabestaanden passende ondersteuning en aandacht, en de samenleving meekrijgt dat het recht bij het OM zegeviert. Het OM is georganiseerd een aantal onderdelen. Dit zijn 10 Arrondissementsparketten, het Functioneel Parket, het Landelijk Parket, het Ressortsparket, de Centrale Verwerking OM (CVOM), het Dienstverleningscentrum OM (DVOM), de Rijksrecherche en het Parket-Generaal. De locaties zijn verspreid over het land.

Beschrijving programma
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) de huidige privacywetgeving. Daarnaast heeft het OM te maken met de Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging (hierna: Richtlijn) die gestalte krijgt in een gewijzigde Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het OM verwerkt op grote schaal persoonsgegevens bij de uitvoering van haar taken. Het is daarom voor het OM van essentieel belang om deze wijzigingen goed te implementeren & te borgen. Hiervoor is in 2017 het programma ‘Implementatie
AVG & Richtlijn’ gestart.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het landelijke programma AVG & Richtlijn ondersteunt het OM bij de implementatie & borging van de nieuwe privacywetgeving onder andere door het opstellen van landelijke werkprocessen voor datalekken en het afhandelen van verzoeken van burgers, het opstellen van modellen voor Privacy Impact Assessments (PIA’s) en Verwerkersovereenkomsten en het inrichten van een landelijk Verwerkingsregister. Daarnaast biedt het programma trainingen en e-learningmodules op het gebied
van de nieuwe privacywetgeving en zijn er landelijk privacy-experts beschikbaar voor inhoudelijke vragen.
Elk OM-onderdeel is zelf verantwoordelijk voor de lokale implementatie & borging. Het gaat hierbij onder anderen om het uitvoeren van PIA’s voor lokale verwerkingen, het afsluiten van Verwerkersen Samenwerkingsovereenkomsten met lokale verwerkers/ketenpartners en het opnemen van lokale verwerkingen in het landelijk verwerkingsregister, maar ook het implementeren & borgen van het proces voor het melden van datalekken en verzoeken van burgers. Ook het vergroten van het
privacybewustzijn maakt hier onderdeel van uit.
De projectleiders vormen een landelijke resourcepool waar de verschillende OM-onderdelen een beroep op kunnen doen bij de lokale implementatie & borging van de AVG & Richtlijn. In overleg met de OM-onderdelen wordt de specifieke inzet & behoefte bepaald.

Verantwoordelijkheden
De projectleider is namens de operationeel verantwoordelijke van het betreffende OM-onderdeel verantwoordelijk voor de implementatie & borging van de nieuwe privacywetgeving op projectmatige wijze.

Taken & werkzaamheden:
– I.s.m. het betreffende OM-onderdeel en het landelijk programma opstellen van projectplan (incl. planning, capaciteit, middelen, prioritering, etc.) voor de implementatie & borging van de nieuwe privacywetgeving.
– Inrichten van het lokale projectteam
РCo̦rdineren van de uitvoering van het projectplan. Hierbij fungeert de
projectleider als meewerkend voorman.
– Zorgen voor een goede overdracht & borging.
– Regelmatige afstemming met collega-projectleiders en het landelijk programma AVG & Richtlijn.
– Rapportage over de voortgang aan zowel de operationeel verantwoordelijke van het OM-onderdeel als aan het landelijk programma AVG & Richtlijn.
– Tijdige escalatie indien resultaten/deadlines zoals opgenomen in het projectplan niet kunnen worden gehaald.

Binnen scope
– Opstellen projectplan i.s.m. relevante stakeholders
– Organiseren en coördineren van bijeenkomsten/workshops etc. met stakeholders m.b.t. bij het uitvoeren van PIA’s, opstellen van Verwerkersovereenkomsten, beschrijven van processen in Verwerkingsregister.
– Implementeren van het werkproces voor het melden van datalekken & verzoeken van burgers.

Buiten scope
– Zelf afhandelen van datalekken & verzoeken van burgers
– Zelf opstellen van Verwerkingsovereenkomsten en PIA’s
– Zelf beschrijven van processen in het Verwerkingsregister

Eisen:
– De Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding. (Kan diploma aantonen)
– De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement. Deze ervaring dient in de afgelopen 5 jaar te zijn opgedaan.
– Kandidaat heeft minimaal 2 jaar relevante ervaring met implementeren & borgen van nieuwe wetgeving binnen organisaties. Deze ervaring dient in de afgelopen 5 jaar te zijn opgedaan.
– De aangeboden Kandidaat is uiterlijk 09-07-2018 beschikbaar voor de opdracht.
– U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:
– Relevante ervaring heeft met projectmanagement.
– Kandidaat beschikt over een certificering op het gebied van projectmanagement, zoals Prince2, IPMA of PMP.
– Kandidaat beschikt over relevante kennis & ervaring op het gebied van privacywetgeving, blijkend uit bijv.:Certificering op het gebied van privacywetgeving (bijv CIPM of CIPP/E), Opleidingen/cursussen op het gebied van privacy (bijv opleidinig bestuursrecht), Eerdere werkzaamheden/projecten op het gebied van privacy bij andere organisaties.
– Kandidaat beschikt over relevante ervaring binnen de justitieketen, blijkend uit eerdere werkzaamheden/projecten bij het OM of andere justitieorganisaties.
– Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met implementeren & borgen van nieuwe wetgeving binnen organisaties.

Beoordelingscriterium Interview
– Kandidaat laat zien dat hij bedreven is in projectmatig werken:
– Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
– Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
– Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
– Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te
leveren resultaten af met de opdrachtgever
– Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken
resultaten te leveren
– Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn
– Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. Daarbij weet de kandidaat de verbinding te leggen met diverse stakeholders en onderhoud hij/zij gelegde contacten. De Kandidaat is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar.
– Kandidaat kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken, is sociaal vaardig en heeft bestuurlijk sensitiviteit.

Competenties:
– Resultaatgericht
– Kan goed plannen en organiseren
– Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
– Secuur
– Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team)
– Samenwerkingsgericht
– Beschikt over overtuigingskracht
– Stressbestendig (meerdere prioriteiten/deelprojecten tegelijk aankunnen)
– Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

CV eis:
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Gesprek:
Er kunnen 10 kandidaten uitgenodigd worden in week 26 en 27.
Openbaar Ministerie, Parket-Generaal. Prins Clauslaan 16 te Den Haag

Interesse?

Vacature:
(10086) Projectleider Lokale Implementatie AVG & Richtlijn (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022