Projectleider MER/RO N207 Zuid en Bentwoudlaan (12) 20 u/w
Volgnummer: 8265

>Projectleider MER/RO N207 Zuid en Bentwoudlaan (12) 20 u/w
Volgnummer: 8265
Projectleider MER/RO N207 Zuid en Bentwoudlaan (12) 20 u/w
Volgnummer: 8265
2018-02-06T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 06-02-2018
  • Eind datum: 15-03-2020

Standplaats: Den Haag
Duur: 15-03-2018 t/m 15-03-2020
Optie tot verlenging: Ja, tot 15-03-2022

Afdeling Projecten en Programma’s
De afdeling Projecten en Programma’s draagt bij aan het aantrekkelijk, bereikbaar en veilig maken en houden van Zuid-Holland. Wij realiseren dit door op projectmatige wijze ingrepen te doen in zowel de fysieke als de ruimtelijke leefomgeving.

Achtergrond en aanleiding
Het project Randweg Waddinxveen betreft de realisatie van een randweg ten zuidwesten en westen van Waddinxveen. De Vredenburghlaan is het zuidelijkste gedeelte en sluit aan op de A12 en de parallelstructuur van deze rijksweg en op de Moordrechtboog. Het bestemmingsplan Vredenburghlaan is 31 januari j.l. vastgesteld. Mogelijk volgt hier nog een beroepsprocedure. Tijdens de aanbesteding en realisatie
draagt u vanuit uw kennis en expertise bij aan het proces.

De Bentwoudlaan is aansluitend op de Vredenburghlaan geprojecteerd aan de westelijke zijde van Waddinxveen, parallel aan de woonkern van Waddinxveen en sluit middels een rotonde aan op de (verlengde) Beethovenlaan in Waddinxveen.

Het derde tracédeel is de Verlengde Bentwoudlaan uit het project N207 Zuid. De verlengde Bentwoudlaan gaat verder langs Waddinxveen en gaat met een boog om de sportvelden heen en sluit aan op de Hoogeveenseweg.
In Hazerswoude-Dorp vinden een aantal lokale en provinciale verkeerskundige maatregelen plaats om de doorstroming en de wegenstructuur te verbeteren. De provincie legt rotondes aan en een kruispunt wordt aangepast.

Opdrachtomschrijving
Deze uitvraag betreft de volgende werkzaamheden:
– Projectmanagement met planologische en MER-expertise o.a.:
– Het proactief bijdragen aan een tijdige totstandkoming van een goedgekeurde MER en PIP;
– Dagelijkse inhoudelijk afstemming met en aansturing van het ingenieursbureau;
– Afstemming met sr. projectleider, kernteamleden, provinciale collega’s, externe betrokkenen zoals gemeentes, waterschappen, grondeigenaren e.d.
– Deelname aan overleggen en bijeenkomsten tav bijv. risicomanagement of bewoners
informatieavonden;
– Input leveren voor de interne periodieke voortgangsrapportages tav de werkzaamheden, 4x per jaar;
– Input leveren en meeschrijven aan projectrapportages, memo’s en uitvragen;
– Proactief bijdragen aan eventuele beroepsprocedures;
– Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige onderlinge afstemming tussen het projectMER en de beide VO’s/RO’s en met het bestemmingsplan en het tijdig halen van de planning;
– Verzorgen dossiervorming terzake MER en RO-procedure.
– Advisering van de sr. projectleider en kernteamleden t.a.v. de projectMER, ruimtelijke kwaliteit en inpassing.

Planning (start en einde)
Start opdracht is afhankelijk van en onder voorwaarde van een positief besluit door Provinciale Staten. Deze procedure is nog in gang. Na afronding hiervan start de uitvoeringsfase voor de Bentwoudlaan (BWL), Verlengde Bentwoudlaan (VBWL) en het maatregelenpakket voor Hazerswoude Dorp (HWD). Het project bestaat uit deze drie deelprojecten met elk een verschilende realisatieplanning. De werkzaamheden kennen
daardoor dal- en piekmomenten en lopen vanaf 15 maart 2018 tot 15 maart 2020 met een mogelijke uitloop tot 15 maart 2022.
In geval geen positief uitvoeringsbesluit genomen wordt, dan behoudt de provincie zich het recht voor de opdracht te beperken tot enkel het in uitvoering brengen van de Bentwoudlaan, waarvoor reeds in juli 2015 een uitvoeringsbesluit is genomen. De provincie zal dan met u in overleg treden over het aanpassen van de opdracht.

Informatie over de projectorganisatie
Het provinciale Kernteam N207 Zuid is verantwoordelijk voor het algemeen project- en procesmanagement en bereidt o.a. de overleggen van het brede Projectteam, de deelprojectteams en de Stuurgroep voor en stuurt de externe adviesbureau’s aan. Het Kernteam N207 Zuid wordt gevormd door de provinciale senior projectleider, de deelprojectleider Hazerswoude-Dorp, de projectleiders voor MER / milieu / ruimte, de
civieltechnische projectleiders en twee projectondersteuners. De senior projectleider is verantwoordelijk voor algemeen projectmanagement en omgevingsmanagement, de projectleiders milieu en ruimte voor vraagstukken ten aanzien van MER- en Planologische procedures, inpassing, milieu, mitigatie en compensatie. De deelprojectleider Hazerswoude Dorp is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van
de civieltechnische maatregelen op en langs de N209. De projectleiders civiel zijn verantwoordelijk voor techniek/maakbaarheid/verkeer.

Daarnaast wordt provinciale expertise geleverd vanuit de (vak)afdelingen. In het brede Projectteam N207 Zuid zitten, naast het kernteam, ook de vakafdelingen, gemeentelijke projectleiders, de communicatieadviseur, provinciaal landschapsadviseur en vertegenwoordiging van de externe adviseurs. Het Projectteam bereidt mede de Stuurgroep en informatiebijeenkomsten voor. De deelprojectteams zijn kleinere varianten van het brede Projectteam en toegespitst op de deelprojecten de Bentwoudlaan (BWL), Verlengde Bentwoudlaan (VBWL) en Hazerswoude Dorp (HWD).

Eisen:
– HBO werk/denkniveau op het gebied projectmanagement en MER (Knock-out);
– Minimaal 5 jaar* ervaring als adviseur MER in projecten met meerdere soorten
stakeholders in projecten (Knock-out);
– Minimaal 5 jaar* ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee
samenhangende besluitvormingsprocessen (Knock-out);
– In het bezit van rijbewijs B (Knock-out);
– De in te zetten kandidaat heeft bij minimaal 2 vergelijkbare projecten de rol als
projectleider/adviseur MER, BP en/of PIP naar behoren vervuld. (Knock-out)

Beoordelingscriteria:
A. Ervaring als projectleider:
de mate waarin de kandidaat ervaring heeft als projectleider MER en RO in vergelijkbare projecten met aansturing van projectdisciplines en ingenieursdiensten, voeren van overleg met stakeholders, begeleiding van de werkzaamheden in de
initiatief/voorbereidings/uitvoeringsfase
B. Ervaring als projectleider:
de mate waarin de kandidaat ervaring heeft als projectleider MER en RO met de aansturing van het opstellen van de m.e.r. rapportage binnen geldende planningen.

C. Specifieke ervaring:
De mate waarin de kandidaat ervaring heeft binnen het projectgebied en met het ontwikkelen van grote civiele projecten vanuit een bestuurlijke omgeving. Projecten die onder een politiek vergrootglas liggen.

Competenties:
Grote mate van Bestuurlijke sensitiviteit;
Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch;

Grote mate van organisatiesensibiliteit;
Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders;
Zelfstandig functioneren;
Teamspeler.

Gesprek:
Op 9 maart 2018 tussen 9:30 en 13:30 uur.

Interesse?

Vacature:
(8265) Projectleider MER/RO N207 Zuid en Bentwoudlaan (12) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022