Projectleider Normkosten (12) 28 u/w
Volgnummer: 9699

>Projectleider Normkosten (12) 28 u/w
Volgnummer: 9699
Projectleider Normkosten (12) 28 u/w
Volgnummer: 9699
2018-05-17T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 17-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 1-5-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 keer de mogelijkheid tot verlenging

Functieomschrijving
Programma implementatie assetmanagement / programmeren assets
Vanuit het gemeentebrede programma Implementatie Assetmanagement Amsterdam wordt gewerkt aan de kaders en de implementatie om te komen tot één uniforme systematiek van beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Amsterdam. Dit gebeurt in de processen van beleid en kaders, gegevensbeheer, monitoren en inspecteren, programmeren en uitvoering. De stadsbrede programmering van het beheer en onderhoud van openbare ruimte bestaat uit onder andere uniforme instandhoudingsplannen gebaseerd op beleid en kaders (o.a. het beleidskader 1Amsterdam Heel & Schoon, zie www.amsterdam.nl), inspectiegegevens en genormeerde kosten. Deze productuitvraag gaat over het onderdeel genormeerde kosten.

Scope van het product
Het product omvat 7 assets, te weten: verhardingen, groen, civiele constructies, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tunnels en straatmeubilair. Het betreft deze assets op alle hoofdnetten, in 7 stadsdelen in de stad en in het Amsterdamse bos.

Organisatorische scope
Vanaf 2018 is in Amsterdam het domein van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gereorganiseerd. Het programmeren van openbare ruimte assets gebeurt vanuit de RVE V&OR die verantwoordelijk is voor assetmanagement en de uitvoering van groot onderhoud, vervanging en herinrichting in de stad. Hierbij wordt er samengewerkt met de stadsdelen ten aanzien van het gebiedsmanagement en de RVE Stadswerken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.

Het eigenaarschap van de rapportages per asset is belegd in de lijn onder de verantwoordelijkheid van de assetmanagers. Per asset is een trekker beschikbaar voor het opstellen van de genormeerde kosten. De uniformiteit van de genormeerde kosten, de rapportage op openbare ruimte niveau en de aansluiting daarvan naar stedelijke beleidskaders (o.a. Amsterdam Heel & Schoon, de ramingsystematiek en de Voorjaarsnota ) worden onder verantwoordelijkheid van het programmateam Assetmanagement uitgevoerd.

Ontwikkeling 2018
In 2017 en doorlopend in 2018 is een eerste versie van de normkosten opgeleverd. De volledigheid, de kwaliteit en de verificatie op landelijke standaarden (experts en benchmarks) dient voor het einde van 2018 te zijn afgerond.

Werkzaamheden
Toelichting resultaten genormeerde kosten assets openbare ruimte Amsterdam

Ten aanzien van de begrotingscyclus 2020-2023

1. Pva Normkosten in areaalbeheersysteem (Q2)
2. Normkosten 2.0: geverifieerd en gebenchmarkt (Q4)
3. Actualisatie onderhoud kapitaalgoederen VJN 2019 (Q4)

1. Pva Normkosten in areaalbeheersysteem
Opstellen en realisatie van de aanpak voor de integratie van de genormeerde kosten in het gemeentebrede areaalbeheersysteem (thans GISIB). Hierbij wordt aangesloten op de vastgestelde decompositie van de assets en de vastgestelde definities van onderhoud (dagelijks, groot onderhoud en vervanging)

2. Normkosten 2.0: geverifieerd en gebenchmarkt
Opleveren uniforme rapportages voor genormeerde kosten per asset met de volgende deelresultaten:
– De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Sober
– De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Verzorgd
– Meerjarige analyse van de huidige uitgaven (spend) van beheer en onderhoud
– Analyse van de genormeerde kosten ten opzichte van de huidige budgetten
– Gespecificeerd op basis van:
Het areaal conform de beschikbare gegevens van Amsterdam
De bouwkosten conform SSK en onderverdeeld in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging
De frequenties van onderhoud conform kwaliteitstandaarden (CROW/NEN)
Amsterdamse opslagfactoren (drukte en verstedelijking)
– De kosten zijn getoetst aan vergelijkbare beheerorganisaties
– De aansluiting op landelijke benchmarks is expliciet gemaakt.

3. Actualisatie onderhoud kapitaalgoederen VJN 2019 (Q4)
Het opleveren van een generieke rapportage voor alle assets op openbare ruimte niveau ten behoeve van de actualisatie van rapportage/ paragraaf kapitaalgoederen en de besluitvormingsscenario’s in de begroting 2019-2022 en Voorjaarsnota 2020-2023
– Gebaseerd op het beleidskader 1 Amsterdam Heel & Schoon
– Aangesloten op de Amsterdamse ramingssystematiek voor uitgaven in de openbare ruimte

Bij het uitvoeren van de normkosten gelden de volgende aanvullende kwaliteitseisen:
– De genormeerde kosten en de huidige uitgaven zijn afgestemd met de assetmanagers, financieel adviseurs en specifiek voor de rve Stadswerken afgestemd voor dagelijks onderhoud.

Ten aanzien van rapportage & besluitvorming
– Voorbereiden besluiten in MT’s
– Periodieke rapportage aan het programmateam

Kennisoverdracht
In verband met de nieuwe organisatie van V&OR (stedelijk assetmanagement en uitvoering projecten) wordt gevraagd de opgedane kennis van de normkosten over te brengen en te borgen in de nieuwe organisatie(s).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

V&OR werkt aan:
– Integrale stedelijke programmering, budgettering en inkoopregie voor wat betreft ingrepen in de openbare ruimte.
– Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem.
– In samenwerking met de stadsdelen zorg dragen voor de invoering van een gemeente breed assetmanagement (de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets).
– Afstemming van ingrepen in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners om zodoende de hinder en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam zoveel mogelijk te beperken.
– Het optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte (gebruiksmanagement).
– Stedelijke kaderstelling en definiëren van kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte (bijvoorbeeld fiets-, taxi-, parkeer-, groen-, en straatreinigingsbeleid).
– Het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse tunnels, sluizen, bruggen, oevers en kades, de openbare verlichting en de verkeersregelinformatiesystemen.
– De exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld de veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot).

V&OR doet dit samen met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega rve’s en stadsdelen.

De afdeling Assets richt zich op de realisering van de volgende doelstellingen:
– Het assetmanagement voeren over de gemeentelijke assets (verhardingen, bruggen, kademuren, openbare verlichting, etc.) d.w.z. de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets;
– Het ontwikkelen en implementeren van assetmanagement als nieuwe besturingsfilosofie in de stad.

Eisen
– De aangeboden kandidaat dient op dinsdag 29 mei beschikbaar te zijn voor het interview.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO of WO diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat bezit aantoonbare kennis van: Beheer Openbare Ruimte;
Assetmanagement; Financieel beheer. Deze kennis is verkregen middels opleiding en / of werkervaring.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als project- of procesleider beheer openbare ruimte en/of assetmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmatig werken bij lokale en/of regionale overheden op het gebied van assetmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met beleidsmatig schrijven (i.v.m. korte en bondige rapportages);

Wensen
Bezit de aangeboden kandidaat over: Aantoonbare kennis van de kostensystematiek van assetmanagement? Aantoonbare kennis van het financieel beheer bij (lokale) overheden?
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar in een vergelijkbare rol?
– Heeft de aangeboden kandidaat in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmatig werken bij lokale en/of regionale overheden op het gebied van assetmanagement?
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring opgedaan met besluitvormingsprocessen en (samen)werken binnen een bestuurlijk stelsel?
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring opgedaan met het aansturen van projectgroepen?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: Maandag 29 mei 2018

Interesse?

Vacature:
(9699) Projectleider Normkosten (12) 28 u/w

Uw contactpersoon:
Daisy van der Haas - daisy.vanderhaas@dcengineers.nl - 06 57453703