Projectleider uitvoering Zuidasdok 36 u/w
Volgnummer: 15431

>Projectleider uitvoering Zuidasdok 36 u/w
Volgnummer: 15431
Projectleider uitvoering Zuidasdok 36 u/w
Volgnummer: 15431
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 01-01-2028

Standplaats: Projectlocaties van project Zuidasdok Amsterdam en Amstelveen
Duur: start zsm tot 2028
Optie tot verlenging: Nog niet bekend

Functieomschrijving
Projectleider uitvoering Zuidasdok geeft namens de Opdrachtgever invulling aan het beoordelen van werk- en monitoringsplannen van de Opdrachtnemer, managed met name de bouwlogistieke en faseringsraakvlakken tussen de omgevingsprojecten (zoals de gebiedsontwikkeling Zuidas bijvoorbeeld) en het project Zuidasdok en begeleidt de uitvoeringsfase (bouwfase) namens de Opdrachtgever. De projectleider uitvoeringsmanagement maakt onderdeel uit van het IPM-team onderdeel Uitvoeringmanagement van de projectorganisatie Zuidasdok.

Werkzaamheden
Afstemming van de uitvoeringsraakvlakken van het project Zuidasdok met de flankenprojecten van de Dienst Zuidas;
Beoordeelt de door Opdrachtnemer van Zuidasdok ingediende bouwfaseringop maakbaarheid en uitvoerbaarheid;
Afstemming van de uitvoeringsraakvlakken met de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
Afstemming van de bouwlogistieke opgave met de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
Beoordeling van het bouwlogistiekmanagementplan van de Opdrachtnemer van Zuidasdok;
Zorgt voor de totstandkoming van coördinatie- en gebruiksovereenkomsten tussen de Opdrachtnemer van Zuidasdok en projecten van Derden;
Begeleiden en beoordeling van de monitorings- en beheersplannen van de Opdrachtnemer en bewaken van de monitoring tijdens de uitvoeringsfase namens Opdrachtgever;
Beoordeling van dewerkplannen voor de uitvoeringsfase van de Opdrachtnemer en uitvoeringsbegeleiding namens de Opdrachtgever.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het project Zuidasdok heeft als hoofddoel om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit is nodig voor de verdere realisatie van Zuidas als integraal onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Het project omvat de uitbreiding van station Zuid, het verbreden van de A10 Zuid met extra rijstroken, het ondergronds brengen van de snelweg ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast worden ook de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel worden aangepast. In februari 2017 is het realisatiecontract (design & construct) contract gegund aan de aannemerscombinatie ZuidPlus.

Het project Zuidasdok is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid (Rijkswaterstaat en ProRail) en regionale overheden (Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland). De projectorganisatie Zuidasdok is namens de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van het project. De projectorganisatie is ingericht conform het IPM-model en bestaat naast de Projectdirecteur uit de onderdelen Technisch Management, Uitvoeringsmanagement, Omgevingsmanagement, Projectbeheersing en Contractmanagement.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma Civiele techniek (MSc of ir).
– Geef in maximaal 2 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft significante en aantoonbare ervaring (geel arceren in CV) met:
Ontwerp en uitvoering van minimaal 2 tunnelbouwprojecten;
Raakvlakmanagement in civiele projecten;
Werken in minimaal 2 projecten met een UAV-GC contract;
Project- en procesmanagement (projectleiding en begeleiden van de bijbehorende processen);
Opstellen bouwfasering van minimaal 2 grote projectenmet een waarde van meer dan €200 miljoen;
Uitvoering van (kwaliteit)audits in civiele projecten;
Begeleiding en uitvoering van minimaal 3 grote complexe projecten met ondergrondse (tunnel) werkzaamheden;
Totstandkoming en uitvoeringsbegeleiding van monitoringsplannen en monitoring in de uitvoering;
Beoordeling van werkplannen voor uitvoering in civiele projecten.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv (geel arceren) en toegelicht in de motivatie.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in afstemming met betrekking tot WBR vergunning met Rijkswaterstaat. (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal ervaring met civiele projecten met een component werken onder overdruk in een civiel project. (25%)
– De aangeboden Kandidaat heeft ervaring met de impact van geohydrologie in civiele projecten. (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met impact van uitvoeringsmethoden/ technieken i.r.t. het voorkomen / minimaliseren van trillings- en geluidshinder. (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met ontwerp en uitvoering van werken in binnenstedelijk gebied en interactie van gebouwen met ondergrondse werkzaamheden in de nabije omgeving. (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met afstemming met projectstakeholders en bevoegd gezag bij een project met een financiële omvang >€200 miljoen. (10%)
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met ontwerp en de realisatie van diepwanden. (25%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(15431) Projectleider uitvoering Zuidasdok 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022