Projectleider Versterking Aanpak Cybercrime (12) 28 u/w
Volgnummer: 10616

>Projectleider Versterking Aanpak Cybercrime (12) 28 u/w
Volgnummer: 10616
Projectleider Versterking Aanpak Cybercrime (12) 28 u/w
Volgnummer: 10616
2018-07-12T00:00:00+00:00
  • DRIEBERGEN
  • Start datum: 12-07-2018
  • Eind datum: 28-02-2019

Standplaats: Driebergen en Den Haag
Duur: 17-9-2018 t/m 28-2-2019
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
Het kabinet heeft in de in september 2017 uitgebrachte Miljoenennota een spoedversterking aangekondigd van de politie met 39 fte operationele sterkte en in het Regeerakkoord is ten behoeve van de versterking van de aanpak van cybercrime een uitbreiding van de operationele sterkte van de politie voorzien ter grootte van 106 fte. De uitbreiding betreft diverse onderwerpen waaronder capaciteit t.b.v. cyber intelligence, eenheidsoverstijgende aanpak van cybercrime, preventie, verstoren, publiek-private samenwerking en de oprichting van een Kennis en Expertisecentrum Cybercrime. De versterking dient op korte termijn plaats te vinden: 85 fte in 2018 en 60 fte in 2019 – 2022.

Doelstelling
Het doel van het deelproject is de versterking van de aanpak van cybercrime. Om dit doel te bereiken, zijn de volgende actiepunten geformuleerd:
1. Versterking van de informatieorganisatie met als doel te komen tot een opgebouwde informatiepositie op het gebied van cybercrime.
2. Inrichting van een team om het Landelijk Operationeel Cybercrime Overleg voor te bereiden en te briefen zodat op een effectieve en efficiënte wijze de eenheidsoverstijgende aanpak van cybercrime plaats kan vinden.
3. Inrichting van een team om eenheidsoverstijgende vormen van cybercrime aan te pakken door landelijke werkvoorbereiding in te richten.
4. Inrichting van een netwerkstructuur in alle eenheden om preventie en verstoring op het gebied van cybercrime vorm te geven en Publiek-Private Samenwerking op veiligheidsthema’s tot stand te brengen.
5. Oprichting van een Kennis en Expertisecentrum Cybercrime.

Verantwoordelijkheden
We zoeken een (deel)projectleider die het deelproject op korte termijn kan uitvoeren en die de beleidsmatige ondersteuning aan de portefeuillehouder op dit terrein kan verzorgen en die de communicatie met de eenheden, de bedrijfsvoeringsdiensten en het IDU-projectteam soepel kan laten verlopen zodat de versterking zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd.

Vakmatige taken
De volgende projectactiviteiten dienen uitgevoerd te worden:
– Het opstellen van beleids- en beslisdocumenten over de versterking van de aanpak van cybercrime voor de portefeuillehouder digitalisering & cybercrime
– Het communiceren over de versterking en het beantwoorden van vragen uit eenheden en bedrijfsvoeringonderdelen hierover.
– Het opstellen van functieprofielen per thema
– Het laten wegen van de LFNP profielen om te komen tot de juiste inschaling.
– Het bepalen van de standplaats per functie en het type screening per rol.
– Het vaststellen welke rollen in aanmerking voor een assessment.
РHet co̦rdineren van de selectiecommissies.
РHet co̦rdineren van de inwerk/onboarding periode.

Contacten
De deelprojectleider zal in de lijn rapporteren aan Hoofd Operatiën Midden-Nederland, en in het project aan de projectleider intensivering aanpak cybercrime. Verder zal de deelprojectleider nauw samenwerken met:
– Programmadirecteur Digitalisering & Cybercrime
РCo̦rdinerend beleidsadviseur digitalisering & cybercrime
– Projectleider Cyber Intelligence
РHRM, in het bijzonder de projectco̦rdinator IDU (In- door en uitstroom)
– De inhoudelijke afdelingen die zich bezighouden met cybercrime
– Leden van het Platform Intensivering Aanpak Cybercrime

Opleiding
– Minimaal opleiding HBO / WO
– Cybercrime
– Projectmatig werken
– Computercriminaliteit & digitale opsporing

Werkervaring
– Uitgebreide ervaring in projectleiding (projectmanagement) en advisering binnen ambtelijke organisaties zoals de politie en organisaties waar de politie nauw mee samenwerkt.
– Inhoudelijke ervaring met het onderwerp cybercrime (is onontbeerlijk om in nauwe samenwerking met het werkveld de opdracht succesvol te kunnen afronden).
– Minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur, binnen de overheid.

Competenties
– Organisatiesensitiviteit
– Overtuigingskracht
– Coachen
– Organisatievermogen
– Klantgerichtheid
– Netwerkvaardigheid
– Systeemdenken

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Eisen
– Ervaring in een gelijkwaardige functie is een eis.
– Minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur in een overheidsorganisatie.
– Minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding.
– Aanvullende cursussen op het gebied van Cybercrime, computercriminaliteit & digitale opsporing.

Gunningscriteria (wensen)
– Uitgebreide ervaring in projectleiding (projectmanagement) en advisering binnen ambtelijke organisaties zoals de politie en organisaties waar de politie nauw mee samenwerkt. 40 %
Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en).
– Inhoudelijke werkervaring met het onderwerp cybercrime, computercriminaliteit.
Deze ervaring is onontbeerlijk om in nauwe samenwerking met het werkveld de opdracht succesvol te kunnen afronden. 45%
Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en).
– Opleiding op minimaal WO niveau is een wens. 15%

Vereiste (gedrags)competenties:
– Organisatiesensitiviteit: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en demedewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.

Interview
De uitgenodigde Externe dient minimaal één dag voor het verificatiegesprek de gevraagde bewijsmiddelen, zoals kopie diploma(s)/certificaten te overleggen aan de inhuurdesk. Bij het niet tijdig indienen zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Het verificatiegesprek zal plaatsvinden op maandag 6 augustus om 10 uur te Driebergen, Hoofdstraat 54.

Aanleveren na gunning
– Geheimhoudingsverklaring
De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(10616) Projectleider Versterking Aanpak Cybercrime (12) 28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022