Projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg 20-24 u/w
Volgnummer: 12672

>Projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg 20-24 u/w
Volgnummer: 12672
Projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg 20-24 u/w
Volgnummer: 12672
2018-12-03T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 03-12-2018
  • Eind datum: 15-02-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 15-02-2019 t/m 15-02-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Gebiedsontwikkeling voormalige Vliegbasis Soesterberg
In 2009 heeft de provincie Utrecht de voormalige Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Hier is sindsdien een unieke gebiedsontwikkeling gestart gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en wonen. Het Park Vliegbasis Soesterberg is ingericht en het Nationaal Militair Museum gebouwd. Beide zijn december 2014 opengesteld voor publiek. Park Vliegbasis Soesterberg is december 2016 door de provincie verkocht aan het Utrechts Landschap.

Een belangrijke opgave is de realisatie van een woonwijk van ca 225 tot 250 woningen aan de zuidrand van de voormalige vliegbasis. Een woonwijk die zich voegt in de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Vliegbasis Soesterberg.

Ruimtelijk gezien is er een sterke samenhang met het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. De voormalige vliegbasis ligt immers in het hart van Hart van de Heuvelrug. Het park is een belangrijk onderdeel van de beide ecologische corridors die binnen Hart van de Heuvelrug ontwikkeld worden. Net als bij de gebiedsontwikkeling vliegbasis zijn binnen Hart van de Heuvelrug veel van de natuurprojecten (‘groene ontwikkelingen’) inmiddels gerealiseerd en ligt het accent komende jaren op de ontwikkeling van woningen en bedrijven (‘rode ontwikkelingen’).

Natuurinclusieve woonwijk Vliegbasis Soesterberg
De ambitie voor de woonwijk op vliegbasis Soesterberg is om een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk (hogere marktsegment) te realiseren die zich voegt in de bijzondere omgeving van de Vliegbasis: een natuurinclusieve wijk. Cultuurhistorische elementen zoals de taxibaan voor vliegtuigen, bunkers en de voormalige verkeerstoren blijven behouden en zijn de dragers voor het plan. Het voorgenomen woningbouwprogramma zit in het middendure/dure segment.

De provincie is volledig grondeigenaar en trekker van dit project. Deze woonwijk ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de gemeente Zeist, de gemeente Soest en het Utrechts Landschap. De woonwijk ligt deels in de gemeente Zeist en deels in de gemeente Soest.

In het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg (onherroepelijk in 2013) is de functie ‘wonen’ vastgelegd. Voor enkele delen in de woonwijk, grenzend aan het in transformatie zijnde bedrijventerrein Soesterberg-Noord, is een wijzigingsbevoegdheid van toepassing. Het stedenbouwkundig plan is in juni 2017 vastgesteld door gedeputeerde Staten. Alle ruimtelijke kaders voor het ontwikkelen van de woonwijk zijn hiermee helder.

Het project bevindt zich in de planontwikkelingsfase. Momenteel werkt het projectteam woonwijk aan de volgende onderwerpen:
Mitigatieplan flora en fauna en ontheffing aanvraag Wet natuurbescherming
Opstellen verkoopstrategie gronden en voorbereiden marktselectie en contractvorming ontwikkelende partijen
Het vrij maken van het terrein van niet gesprongen explosieven (uitvoering door Defensie)
Milieukundige onderzoeken en voorbereiding bouwrijp maken van het terrein
Inrichtingsplan openbare ruimte
Ontwerp overgangszone tussen woonwijk en park
Actualisatie van de grondexploitatie
Koppeling en samenhang met omliggende ontwikkelingen
Omgevingscommunicatie
In het project liggen de accenten komend jaar op de verkoopstrategie, selectie marktpartijen, ontheffing wet Natuurbescherming, voorbereiden bouwrijp maken en inrichtingsplannen openbare ruimte.

Wat ga je doen?
We zoeken voor de ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis Soesterberg een projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Je bent als projectleider verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling woonwijk. Je stuurt het plantontwikkelingsproces aan en brengt het project tot realisatie. Je stuurt daartoe het projectteam aan met daarin een civieltechnisch projectleider, procesmanager/omgevingsmanager, planeconoom en projectondersteuner. Je zet de koers uit in de planontwikkeling, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Dit doe je vanuit zowel inhoud als proces. Je weet daarbij op het juiste moment de juiste expertise in te zetten door vooruit te kijken en te handelen.

Je zorgt voor projectbeheersing op GOTIK-aspecten en organiseert risicomanagement. Financiële projectbeheersing en aansturen van de actualisatie van de grondexploitatie is onderdeel van je verantwoordelijkheid.

Je hebt een verbindende rol en bent in staat die in te vullen vanuit een brede ervaring in (‘rode’) gebiedsontwikkeling en meer specifiek woningbouwontwikkeling. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de betrokken bestuurders en ambtelijk opdrachtgever binnen de provincie. Belangrijk is het organiseren van de samenwerking met de gemeente Zeist, gemeente Soest en Utrechts Landschap. Deze gebiedspartners sturen op de gebiedsprogramma’s Vliegbasis Soesterberg en Hart van de Heuvelrug via een stuurgroep.

Het is een tijdelijke functie
Vanwege het vertrek van de huidige projectleider is deze functie per 1 januari 2019 vacant. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 februari. De looptijd is in eerste instantie tot 31-12-2019 met 2 opties tot verlenging van elke keer één jaar. De verwachte tijdbesteding is gemiddeld 20 uur per week.

Wie zoeken wij?
We zoeken een ervaren projectleider (seniorniveau) met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, communicatief, doortastend, energiek, procesmatig creatief en oplossingsgericht. Een verbinder met ervaring in het voorbereiden, uitvoeren en aansturen van integrale ruimtelijke ontwikkelingen en meer specifiek de ontwikkeling van duurzame woonwijken, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Een projectleider met ervaring met werken binnen overheidsorganisatie met oog voor kwaliteit van projectmanagement aspecten. In verband met de continuïteit binnen het project gaan we uit van commitment voor deze functie voor het gehele jaar (geen voortijds vertrek) met daarbij de intentie tot verlenging van het contract na een positieve evaluatie aan het einde van het eerste jaar.

Eisen:
– Afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau.
– Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider bij woningbouwontwikkeling met een minimale omvang van 100 woningen in een bestuurlijk gevoelige en complexe context.
– Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider bij de ontwikkeling van een woonwijk die:
zich bevindt in een bestuurlijk gevoelige context en waarbij er grote aandacht is vanuit bestuur en politiek;
Door gevoeligheid bij omwonenden en bij maatschappelijke organisaties nauwlettend door hen worden gevolgd en waarbij er een risico is op bezwaar- en beroepsprocedures.
Kwalitatieve aspecten zoals duurzaamheid, cultuurhistorie en natuurwaarden in zich heeft.
Een grondexploitatie heeft waarbij financiële risico’s gemanaged worden;

Wensen:
– Ervaring als projectleider van ruimtelijke projecten waarbij in de programmering het onderdeel ‘wonen’ een functie is met een minimale omvang van 100 woningen.
– In de laatste 10 jaar ervaring als projecteider of procesmanager van ruimtelijke projecten die zich aantoonbaar bevinden in de fase van Stedenbouwkundig Plan naar uitvoering.
– In de laatste 10 jaar werkervaring als projectleider of procesmanager van ruimtelijke projecten met in de directe omgeving natuurgebieden met kwetsbare flora en fauna.
(NB: alleen projecten waarbij het onderdeel ‘wonen’ een functie is met een minimale omvang van 20 woningen tellen mee).
РIn de laatste 10 jaar ervaring met het co̦rdineren/leiden van aanbestedingen/marktselecties binnen een overheid gericht op de verkoop van gronden aan ontwikkelende partijen.
(NB: alleen projecten waarbij het onderdeel ‘wonen’ een functie is met een minimale omvang van 20 woningen tellen mee)

Competenties:
Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
Analytisch vaardig
Procesmatig creatief en oplossingsgericht
Resultaatgericht
Proactief
Doorzettingsvermogen
verantwoordelijkheidsgevoel
Omgevingsbewust
Doortastend
Verbindend

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Het gesprek op dinsdag 15 januari 2019.

Interesse?

Vacature:
(12672) Projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg 20-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022