Projectmanager Muiderpoort 16 u/w
Volgnummer: 15439

>Projectmanager Muiderpoort 16 u/w
Volgnummer: 15439
Projectmanager Muiderpoort 16 u/w
Volgnummer: 15439
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 31-10-2019

Standplaats: Stadsdeel Oost, Amsterdam
Duur: 1-6-2019 t/m 31-10-2019
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Projectmanagement gebiedsvisie Muiderpoort
Voor het gebied rondom het Muiderpoortstation is bepaald dat een visie op het gebied moet worden ontwikkeld. Daaruit moet naar voren komen wat het gebied Muiderpoortstation en omgeving nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.
Hierbij is van belang dat het Muiderpoortstation is gelegen op een knooppunt van de buurten Dapperbuurt, Indische Buurt en Oostpoort. Tegelijkertijd zijn er vanuit NS en Prorail diverse ontwikkeling rond het station gaande, zoals fietsparkeren en sociale veiligheid die aandacht en actie behoeven.

Aan de projectmanager de opdracht de totstandkoming van de gebiedsvisie richting afronding van deze eerste fase te leiden, met de wetenschap dat diverse centraal stedelijke en lokale wethouders vanuit hun portefeuilles moeten worden meegenomen in de gebiedsvisie.

Verder verwachten wij het volgende van de projectmanager:
– Is een verbinder, creëert draagvlak een echte onderhandelaar?
– Onderkent hoofdzaken en bijzaken, doorziet samenhang en patronen;
– Is anticiperend, agenderend en analyserend;
– Checkt of aannamen correct zijn en zoekt feitelijke oorzaken;
– Houdt rekening met onderlinge afhankelijkheden in een project en zorgt voor afstemming;
– Bespreekt knelpunten, kansen en bedreigingen tijdig en effectief;
– Is zich bewust van de belangen van netwerkpartners en streeft naar win-win situaties.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw en planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de stad Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkelingen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waarin zij kennis inbrengt ten aanzien van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met projectmangement in een gemeentelijke organisatie. Dit dient uit het cv te blijken.
– Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring als projectleider met het managen en strategisch kunnen opereren in een krachtenveld van verschillende belangen die in een gebied samenkomen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring bij de gemeente Amsterdam.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat affiniteit met ruimtelijke ordening?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met spoorgerelateerd infrastructurele, ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: Week 21

Interesse?

Vacature:
(15439) Projectmanager Muiderpoort 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022