Projectmanager Snelfietsroutes (11) 32-40 u/w
Volgnummer: 10873

>Projectmanager Snelfietsroutes (11) 32-40 u/w
Volgnummer: 10873
Projectmanager Snelfietsroutes (11) 32-40 u/w
Volgnummer: 10873
2018-08-06T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 06-08-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-10-2018 t/m 01-10-2019
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 1 jaar

Functieprofiel
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
In het domein Mobiliteit werken we aan een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving. Dit maakt onze provincie een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat u als automobilist of fietser vlot en veilig de wegen berijdt, beheert en onderhoudt de provincie Utrecht haar wegen, parallelwegen en fietspaden. Onze leidraad hierbij is het Mobiliteitsplan (visie en programma). Binnen het domein heeft het programmateam Fiets de verantwoordelijkheid om het Realisatieplan Fiets 2016-2020 uit te voeren. Het programmateam Fiets bestaat op dit moment uit 7 teamleden. Wij zoeken versterking bij de realisatie van meerdere snelfietsroutes in de provincie Utrecht.

Realisatieplan Fiets
Fietsen heeft veel aandacht in het provinciale coalitieakkoord, bij onze statenleden en ook in het nieuws krijgt fietsen steeds meer aandacht. Provincie Utrecht zet in op een verdubbeling van het woon-werkverkeer per fiets in 2030 (ten opzichte van 2011) en in 2028 moeten alle belangrijke locaties in de provincie comfortabel, snel en veilig bereikbaar zijn. In september 2016 is het Realisatieplan Fiets vastgesteld. Vanaf 2019 is er jaarlijks bij €14 mln. beschikbaar voor fietsmaatregelen en –stimulering. We werken met het fietsprogramma langs 4 pijlers:
Pijler 1 Optimaal en veilig Regionaal fietsnetwerk: kwaliteitsverbetering bestaande hoofdfietsroutes, realisatie snelfietsroutes, nieuwe verbindingen en ontvlechting
Pijler 2 Sterke keten: om de overstap tussen OV of auto en de fiets gemakkelijker te maken, investeert de provincie in voorzieningen bij stations en op bedrijventerreinen, zoals stallingen, deelfietssystemen en betere aansluiting.
Pijler 3 Slim fietsen: bevorderen kennisuitwisseling en genereren en inzetten betrouwbare data, maar ook smart mobility oplossingen voor de fiets
Pijler 4 Veilig en gezond gedrag: de gebruiker staat hier centraal. Naast fysieke maatregelen wil de provincie een extra impuls geven om inwoners te verleiden veiliger en meer te gaan fietsen.

Snelfietsroutes
De provincie wil in samenwerking met gemeenten en Rijk enkele snelfietsroutes realiseren. Snelfietsroutes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn voor forensen een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van voor de auto. Met de opkomst van de elektrische fiets en de speed-pedelec zijn grotere reisafstanden op de fiets niet meer onrealistisch; vooral als er sprake is van een goede (veilige, comfortabele en snelle) fietsinfrastructuur. Het realiseren van een snelfietsroute is een flinke opgave en kent veel afhankelijkheden (samenwerking, ruimtelijke plannen, cofinanciering, draagvlak, etc.). Voor 2 snelfietsroutes is in samenwerking met de betrokken wegbeheerders inmiddels een masterplan opgesteld. Daarnaast is middels een verkenning een top 5 van snelfietsrouteverbindingen met hoge potentie opgesteld; dit zijn verbindingen die – wanneer op snelfietsrouteniveau gebracht – naar verwachting een flink aantal extra fietsers per dag opleveren en waarvoor ook draagvlak bij verschillende wegbeheerders lijkt te bestaan.
Provincie Utrecht wil vaart maken met de realisatie van snelfietsroutes en is bereid hierin te investeren. Om vaart te maken zijn zowel ambtelijke als bestuurlijke afspraken met andere wegbeheerders nodig en is de provincie bereid om de regie te voeren. Provincie cofinanciert daarbij maatregelen tot 65% wanneer dit om snelfietsrouteverbindingen gaat op grondgebied van andere wegbeheerders. Provincie is bereid ondersteuning te bieden waar nodig om projecten (versneld) tot uitvoer te brengen. Het succes van snelfietsroutes is niet alleen afhankelijk van puur de fysieke verbinding, maar wordt in belangrijke mate ook beïnvloed door de beschikbaarheid en kwaliteit van de voorzieningen op bestemming, de bekendheid met en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Provincie vindt een integrale aanpak daarom belangrijk, zo ook de koppeling met smart mobility en innovatie.

Wie zijn wij?
Het programmateam Fiets bestaat momenteel uit 7 leden. Een programmamanager, 5 programmamedewerkers (in totaal 3 fte) en een programmaondersteuner (0,5 fte). Wij zoeken versterking van 0,8-1 fte voor de realisatie van snelfietsroutes en de kwaliteitsverbetering van het Regionaal fietsnetwerk.

Wat ga jij doen?
De projectmanager Snelfietsroutes is verantwoordelijk voor:
Coördinatie en regie voeren op de realisatie van snelfietsroutes in de provincie Utrecht.
Het aanjagen van de realisatie van snelfietsroutes, onder andere door met betrokken partijen te kijken waar kansen en uitdagingen liggen op technisch, financieel of organisatorisch gebied en hoe deze het hoofd kunnen worden geboden en hierbij ondersteuning bieden.
Gezamenlijk (verder) uitwerken provinciale strategie op (regie)rol en (co)financiering Regionaal fietsnetwerk en snelfietsroutes.
Organiseren bestuurlijke commitment.
Het (laten) maken en vastleggen van (bestuurlijke) afspraken (van intentieovereenkomst tot concrete uitvoeringsplannen) met betrokken wegbeheerders.
Bewaken dat deze afspraken worden nagekomen en handelend optreden wanneer dit niet het geval is.
Kwaliteitsborging van de te realiseren snelfietsroutes (en beoordelen subsidieaanvragen).
Wanneer nodig, verkenningen laten uitvoeren naar voorkeurtracés.
Organiseren communicatie rondom de realisatie van de snelfietsroutes op alle fronten.
Realisatie van snelfietsroutes heeft prioriteit, maar afhankelijk van de hieraan te besteden uren wordt de projectmanager ook ingezet op het comfortabel, snel en veilig maken van het gehele Regionale fietsnetwerk waarvan de snelfietsroutes onderdeel uitmaken.

Eisen:
– Minimaal HBO werk- en denkniveau
– Minimaal 3 jaar kennis en werkervaring als projectmanager
– Aantoonbare werkervaring met het aanjagen van de realisatie van infrastructurele en/of ruimtelijke projecten
– Aantoonbare werkervaring binnen of voor een lokale/regionale overheidsorganisatie.

Wensen:
– Aantoonbare werkervaring als projectmanager met het realiseren/aanjagen van de realisatie van infrastructurele en/of ruimtelijke projecten.
– Aantoonbare werkervaring binnen of voor een regionale overheidsorganisatie of voor meerdere gemeenten (zijnde meer dan 1).
– Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitzetten van een uitvoeringsstrategie binnen of voor een lokale/regionale overheidsorganisatie.
– Aantoonbare werkervaring met projecten die het aanpakken van meerdere opgaven tegelijkertijd inhielden.
– Aantoonbare werkervaring met het organiseren van bestuurlijke commitment.

Competenties:
Verbinder met focus zowel proces- als resultaatgericht
Strategisch en tactisch
Enthousiasmerend overtuigend en met doorzettingsvermogen
Georganiseerd en organiserend
Problemen weten aan te pakken coöperatief initiatiefrijk creatief
Communicatief

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken: 11 september 2018 (onder voorbehoud).

Interesse?

Vacature:
(10873) Projectmanager Snelfietsroutes (11) 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022