Regionaal Ambtelijk Overleg-Voorzitter Rijn Oost (12) 18 u/w
Volgnummer: 7000

>Regionaal Ambtelijk Overleg-Voorzitter Rijn Oost (12) 18 u/w
Volgnummer: 7000
Regionaal Ambtelijk Overleg-Voorzitter Rijn Oost (12) 18 u/w
Volgnummer: 7000
2017-11-08T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 08-11-2017
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Zwolle
Duur: 2-1-2018 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: eventueel mogelijk

Organisatie
De eenheid Ruimte en bereikbaarheid definieert binnen haar verantwoordelijkheid de volgende beleidsvelden:
1. RO Stedelijk en landelijk gebied
2. Ruimtelijke kwaliteit
3. Wonen
4. Bereikbaarheid
5. Water en ondergrond
Binnen de eenheid RB is het team RBBV met name verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en programmering op de verschillende beleidsterreinen. Deze functie heeft met name betrekking op het beleidsterrein water.

Project
Projectteam: RBBV

Projectdoel: Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

Inhoud van het project
– Trekkerschap van het deelstroomgebied Rijn-Oost Projectfasering
– Implementatie KRW loopt tot en met 2027. Dit is onderverdeeld in 3 planperiodes (2009-2015, 2015-2021, 2021-2027).

Opdracht omschrijving
Geeft invulling aan voorzitterschap RAO en secretarisschap Ruimtelijk bestuurlijk overleg (RBO) van deelstroomgebied Rijn-Oost.

Verzorgt ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding van RAO- en RBO-bijeenkomsten (o.a. kerngroep en kerndelegatie Rijn-Oost).

Verzorgt voorbereiding van gedeputeerde van Overijssel in RBO en Stuurgroep Water of andere bijeenkomsten waarbij de gedeputeerde aanwezig is als voorzitter van het RBO Rijn-Oost. Vertegenwoordigt Rijn-Oost in het RAO-voorzittersoverleg (en de voorbereiding daarvan).

Is waar nodig aanwezig bij landelijke bijeenkomsten rond waterkwaliteit of zoetwater.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
– Goed verloop van RAO- en RBO-bijeenkomsten.
– Goed verloop KRW-proces en Zoetwater-proces in Rijn-Oost.
– Goede inbreng van gedeputeerde in genoemde overleggen (RBO, Stuurgroep water, overig).

Eisen
– CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbare werkervaring minimaal 10 jaar, als trekker/RAO-voorzitter van een deelstroomgebied in de periode 2007/2017.
– Externe beschikt aantoonbare werkervaring minimaal 10 jaar in waterkwaliteit en Kaderrichtlijn Water in de periode 2007/2017.
– Externe beschikt aantoonbare werkervaring minimaal 10 jaar in zoetwaterbeschikbaarheid (Deltaprogramma).

Gunningscriteria
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan minimaal 10 jaar met de implementatie van Kaderrichtlijn Water (proces en inhoud; nadruk op proces)
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan minimaal 10 jaar met bestuurlijke trajecten op rijks-, provinciaal, gemeentelijk of waterschapniveau.
– Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan minimaal 6 jaar met Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).

Competenties
De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
– omgevingsbewustzijn;
– bestuurlijk sensitiviteit;
– communicatieve vaardigheden;
– open houding;
– flexibele instelling;
– stabiel.

Het interview zullen plaatsvinden met Marcel Tonkes (beleidsondersteuner) op woensdag 22 november 2017 tussen 13.30 en 16.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(7000) Regionaal Ambtelijk Overleg-Voorzitter Rijn Oost (12) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541