Senior Adviseur Analyses (13) 32 u/wVolgnummer: 9784

>Senior Adviseur Analyses (13) 32 u/wVolgnummer: 9784
Senior Adviseur Analyses (13) 32 u/wVolgnummer: 9784 2018-12-17T08:31:40+00:00
  • 'S-GRAVENHAGE
  • Start datum: 07-06-2018
  • Eind datum: 30-09-2018
  • Solliciteren is gesloten

Standplaats: Den Haag
Duur: 18-06-2018 t/m 30-09-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Impact, Innovatie & Implementatie
De unit Impact, Innovatie & Implementatie onderzoekt de gevolgen van nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten. De unit adviseert
daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten.
De unit coördineert het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de
relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit
organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde
roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten
en vormt de basis voor het werk van de unit.

Doel van de opdracht
De adviseur analyses voert zelfstandig analyses uit binnen het team analyses. Vaak
maken deze projecten onderdeel uit van pilots met en door gemeenten. De analyses
moeten antwoord geven op de vraag of een project zich leent voor opschaling. Daarnaast wordt voor nieuwe wetgeving de impact op gemeenten bepaald. De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De
besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Uitvoeren van analyses, vertrekkend vanuit een standaardaanpak en –proces dat voor elke specifieke situatie op maat wordt gemaakt;
– In beeld brengen op welke wijze projecten bijdragen aan realisatie van de strategische
doelen en opgaven;
– Opstellen van randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) waaraan moet worden voldaan om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie;
– In beeld brengen van de vereiste implementatiebekwaamheden op alle niveaus, zodat
voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;
– Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders;
– Voorbereiden en uitvoeren van workshops en co-creatiesessies in het kader van de
analyses om commitment te creëren en kennis, ervaring en expertise uit te wisselen;
– Signaleren, volgen en evalueren van ontwikkelingen, verrichten van onderzoek en
adviseren over tactische en strategische vraagstukken;
– Opzetten en onderhouden van een netwerk dan wel slim aan kunnen haken bij bestaande netwerken. Hierbij schakelen tussen bestuurlijk en ambtelijk niveau in gemeenten, leveranciers, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.;
– O.a. door slim inzetten van het netwerk zorg dragen voor breed draagvlak, ook onder
belanghebbenden die niet bereikt worden met workshops en co-creatiesessies;
– Opleveren van rapportages omtrent de analyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden.

Resultaat van de opdracht
– Afgeronde impactanalyses van projecten die zich in diverse projectfasen bevinden;
– Een bij de fase passende impactanalyse opgesteld waarbij rekening is gehouden met
de ambities, strategische doelen;
– Rapportages zijn voorbereid, uitgewerkt en vertaald van een strategische en tactische
aanpak naar operationele uitvoering;
– Input is geleverd aan verbetering van de te hanteren methodiek voor de uitvoering
van impact-/opschalingsanalyses en het opstellen van opschalingsontwerpen.

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO-werk- en denkniveau (afgeronde WO-opleiding en aantoonbaar tenminste vijf
jaar werkervaring op WO-niveau);
– Ruime kennis van en recente (opgedaan in de afgelopen drie jaar) praktijkervaring
(opgedaan in dienst van een gemeente of opgedaan in de rol extern adviseur of
projectleider) met het verbinden van gemeenten rond uitwisseling van kennis of het
bevorderen van samenwerking;
– Zeer ruime ervaring (meer dan vijf jaar) in het digitaliserings/e-government domein;
– Zeer ruime (meer dan vijf jaar) recente ervaring (opgedaan in de afgelopen zeven
jaar) met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten
worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde
wensen en/of belangen;
– Zeer ruime (meer dan vijf jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen tien jaar) met het
werken in multidisciplinaire omgevingen waar het verbinden van de verschillende
disciplines en expertises onderdeel van de taak/functie was;
– Ruime aantoonbare ervaring (meer dan drie jaar en blijkend uit het CV) als adviseur
waarbij regelmatig geschakeld moest worden tussen praktijk (praktische
toepassing/uitvoering) en een meer abstracte manier van kijken naar vraagstukken
(helikopterview) en op beide niveaus geadviseerd moest worden;
– Heeft ervaring in een rol op het snijvlak van informatie en organisatie, aantoonbaar in
CV;
– Ervaring met het opstellen van (maatschappelijke) business cases is een pre.

Aan te leveren documenten:
– CV
– Door de kandidaat geschreven motivatie

Competenties:
Klantgericht
Resultaatgericht
Samenwerkingsgericht
Kwaliteitgericht
In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
Analytisch vermogen
Omgevingsbewust
Verbindend
Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Gesprek:
In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 14 juni 2018, 12.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(9784) Senior Adviseur Analyses (13) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022