Senior Adviseur Implementatie (13) 32 u/w
Volgnummer: 11188

>Senior Adviseur Implementatie (13) 32 u/w
Volgnummer: 11188
Senior Adviseur Implementatie (13) 32 u/w
Volgnummer: 11188
2018-08-30T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start 01-10-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Impact, Innovatie & Implementatie
De unit Impact, Innovatie & Implementatie onderzoekt de gevolgen van nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten. De unit adviseert
daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten. De unit coördineert het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Over het team Implementatie-ondersteuning
Implementatie-ondersteuning is een van de drie teams binnen de Unit III. Het team
implementatie-ondersteuning levert de door gemeenten gewenste ondersteuning
passend bij de realisatie van de lokale gemeentelijke ambitie. Het team bestaat uit een
aantal accountmanagers die zowel strategisch, tactisch en uitvoerend als facilitator
optreden en een binnendienst die zowel als vraagbaak, ontwikkelaar van een passend
implementatie-instrumentarium en organisator van bijeenkomsten optreedt.

Doel van de opdracht
De senior adviseur zoekt vanuit het team implementatie-ondersteuning zelfstandig en
actief de verbinding tussen projectleiding van de diverse projecten. Hiertoe wordt, van
meet af aan, multi-disciplinair samengewerkt tussen gemeenten, projectleider, analisten
en communicatiemedewerkers. Het takenpakket van de senior adviseur is breed. Zo
draagt hij/zij zorg voor de interne en integrale voorbereiding van de grootschalige
opschaling of implementatie van projecten, completeert de implementatietoolkit, checkt
de roadmap en communicatie en plant en organiseert de door accountmanagers te
leveren ondersteuning aan gemeenten. De senior adviseur regisseert als het ware het
onderhanden werk in nauwe samenwerking met projectleiding van de diverse projecten,
de accountcoördinator en accountmanagers. Hij/zij rapporteert aan de teamleider
Implementatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
Projectvoorbereiding
– Bijdragen aan het tot stand komen van de diverse implementatieplannen in nauw
overleg met de projectleiders van verschillende projecten, gemeenten en koepels;
– Verzorgen van de intake van een te starten implementatietraject. Analyseren van
de grootte en de impact van het implementatietraject;
– Onderhouden van strategisch contact (stakeholdermanagement) met relevante
kennispartners;
– Verzamelen van beschikbare implementatiedocumentatie, deze op volledigheid
beoordelen en ter beschikking stellen aan het accountmanagementteam;
– Realiseren/ ontwikkelen van implementatietoolkits;
– Instrueert accountmanagers over de gemaakte afspraken en draagt zorg voor de
realisatie van plan, toolkit en instructie aan accountmanagement
– (in mindere mate) planning van activiteiten.

Uitvoering
– Overdracht, planning en instructie organiseren aan accountmanagement i.s.m.
projectleiding en teamleider implementatie;
– Tussentijds monitoren, bijsturen en begeleiden van de voortgang.

Evaluatie
– Rapporteren over voortgang, afwijkingen en getroffen maatregelen;
– Doet (pro-actief) voorstellen voor verandering en/ of verbetering, zowel
inhoudelijk als procesmatig.

Kennis- en ervaringsvereisten:
– WO werk- en denkniveau op het gebied van informatiemanagement;
– Aantoonbare ruime (3-5 jaar) kennis van en ervaring met projectmanagement in
gemeentelijke context;
– Heeft tenminste 2 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van
adviseur of accountmanager m.b.t. informatiemanagement (of bedrijfsvoering), bij
voorkeur bij meerdere gemeenten tegelijkertijd, met als doel het verbinden van
organisaties;
– Heeft tenminste 2 jaar) ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in de rol van
coördinator, expert of adviseur met betrekking tot landelijke projecten die decentraal
bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
– Heeft tenminste 2 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het plannen en
coördineren van meerdere complexe trajecten in verschillende fasen van
ontwikkeling;
– Inhoudelijk goede en actuele kennis (voortvloeiend uit opleiding en werkervaring in
de laatste 5 jaar) van de gemeentelijke beleidsterreinen (breed, dus zowel
bedrijfsvoering als fysiek en/of sociaal domein en/ of publieke dienstverlening) en
werkprocessen.

Competenties:
Hands-on
Pro-actief
Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
Zelfstartend vermogen
Resultaatgericht
Analytisch
Samenwerkingsgericht
Omgevingsbewust
Creatief

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 20 september tussen 10.00-
13.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een
eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11188) Senior Adviseur Implementatie (13) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022