Senior Adviseur MilieuEffectRapportage 24 u/w
Volgnummer: 11176

>Senior Adviseur MilieuEffectRapportage 24 u/w
Volgnummer: 11176
Senior Adviseur MilieuEffectRapportage 24 u/w
Volgnummer: 11176
2018-08-29T00:00:00+00:00
  • SCHIEDAM
  • Start datum: 29-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Schiedam
Duur: 1-10-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: optie 1: 1 juli 2019 / optie 2: 31 december 2019

De DCMR
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:
– opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
– opstellen van vergunningen;
– monitoren van milieukwaliteit;
– adviseren over milieu en veiligheid;
– optreden bij overlast en incidenten.

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Bureau
Onder cluster Account en Omgeving valt bureau Ruimte en Leefomgeving. Een bureau met 35 medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op het gebied van:
– Integrale gebiedsgerichte milieu-advisering
– Milieu Effect Rapportage
– Milieubeleid van de Rijnmondgemeenten
– Beheer van omgevingsinformatie
– Monitoring

Bij dit bureau gaat het om het in een zo vroeg mogelijk stadium in scenario’s adviseren over leefomgevingskwaliteit en het zo mogelijk integreren van milieu en duurzaamheid bij ruimtelijke planvorming, Wabo-procedures, economie, stedenbouw en vervoer.

Behoefte
Doelstelling
Als senior adviseur milieueffectrapportage levert uw kandidaat een bijdrage aan de uitvoering van taken als bevoegd gezag op het gebied van milieueffectrapportage (MER) bij de DCMR.

Vakmatige taken
– Het adviseren van onze participanten (gemeenten en provincie) over MER- (beoordelings)plicht;
РHet co̦rdineren van MER-procedures voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen;
– Het deelnemen aan projecten en hierbij als aanspreekpunt fungeren voor externe partijen, de initiatiefnemer en de Commissie voor de MER.

Functieprofiel
– Kennis van MER-procedures (en daaraan gerelateerde omgevingsvergunning milieu en ruimtelijke planvorming);
– Op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving (WABO en Wet op de ruimtelijke ordening;
– Goed projectmatig kunnen werken.

Opleiding
Minimaal een afgeronde milieu gerelateerde HBO-opleiding.

Werkervaring
Minimaal twee (2) jaar ervaring in het begeleiden van MER-procedures en projecten (voor omgevingsvergunningen milieu en ruimtelijke plannen).

Competenties
Initiatiefrijk; Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); Innovatief, creatief en oplossingsgericht; Omgevingsbewust; Bestuurlijk sensitief; Pragmatisch.

Eisen
– De kandidaat dient maandag 1 oktober 2018 te starten. Inschrijver verklaart dat de aangeboden kandidaat uiterlijk op opgegeven datum kan starten.
– Geef aan welke milieu gerelateerde opleiding(en) uw kandidaat heeft gehaald (minimaal HBO)
– Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in het begeleiden van MER-procedures en projecten (voor omgevingsvergunningen milieu en ruimtelijke plannen). U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie is tot deze aanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.

Wensen
– Geef aan waaruit blijkt dat uw kandidaat aantoonbare kennis heeft van relevante wet- en regelgeving (WABO en wet op de ruimtelijke ordening)

Motivatie
Geef in een document van maximaal 2x A4 aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte.

Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals “zie CV”. Het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie wordt u in staat gesteld om uw kandidaat zich te laten onderscheiden op kwaliteit. Een summiere onderbouwing levert geen of weinig punten op (ongeacht het CV)! Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

Cv
Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’s groot.

Interview
Interviewfase: do 20 sep 2018 9:00 – do 20 sep 2018 17:00.

Er worden maximaal drie kandidaten voor de interviewfase geselecteerd. In deze fase wordt de definitieve keuze gemaakt tussen de uitgenodigde kandidaten. Indien u uiterlijk 24 september 2018 geen uitnodiging heeft gehad voor de interviewfase, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling.

Interesse?

Vacature:
(11176) Senior Adviseur MilieuEffectRapportage 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022