Senior HRM Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 18688

>Senior HRM Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 18688
Senior HRM Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 18688
2019-10-30T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 30-10-2019
  • Eind datum: 31-03-2020

Standplaats: Rotterdam
Duur: 14-10-2019 t/m 31-3-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1x maximaal 12 maanden na afloop intiele opdracht.

Opdrachtomschrijving
Het succes van een organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. Dat weet jij als senior HRMadviseur als geen ander. Bij Rijkswaterstaat zet je je brede kennis in om managers te adviseren, ondersteunen en coachen bij hun HRM- en productietaken. Bij uiteenlopende personeelszaken ben jij de onmisbare sparringpartner.

Managementadviezen over personeels- en organisatieontwikkeling, (individuele) HR-vraagstukken en veranderingsprocessen; jij draait je hand er niet voor om. Waar nodig schakel je snel en efficiënt specialistische kennis in. Je draagt bij aan de implementatie van HR-beleid en de -instrumenten en bent kritisch op de uitvoering ervan. Je voert de regie op en brengt inhoudelijke kennis in bij te realiseren organisatiebrede en complexe, HRM-projecten. Vanuit je brede vakkennis adviseer en ondersteun je bij
de ontwikkeling, implementatie en realisatie van het corporate HRM-beleid en bij ontwikkelings- en veranderprocessen, zoals de implementatie van adviezen en instrumenten.

In je omgang met en adviezen aan het management houd je rekening met de belangen van de medewerkers en de andere onderdelen van Rijkswaterstaat. Je werkt graag nauw samen met je HRMcollega’s, treedt voor hen op als coach (en vice versa) en betrekt hen bij ontwikkelingen en thema’s. Dienend leiderschap, de principes van Lean, de juiste medewerker op de juiste plaats en maximale inzetbaarheid van mensen staan hierbij centraal. Ook zorg je voor samenhang en afstemming met andere bedrijfsvoeringsdisciplines en relevante ketenpartijen. Samen komen jullie tot een eenduidig en integraal advies. Om je functie goed uit te oefenen, onderhoud je actief een in- en extern netwerk. Je overtuigt en motiveert management en collega’s en houdt daarbij rekening met alle belangen.

Jouw deskundige adviezen over de uitvoering van het HRM-beleid maken Rijkswaterstaat iedere dag beter. Je draagt bij aan de verdere professionalisering op het gebied van personeelsplanning en rondom de bewaking van het personeelsbudget. Binnen onze organisatie neem je het initiatief tot verbetering. Je staat open voor verandering en stimuleert deze zelfs vanuit je adviesrol. Uiteraard werk je ook continu
aan je persoonlijke ontwikkeling.

Locatie
Rotterdam

Organisatieonderdeel RWS West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan
een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid
Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– kandidaat heeft aantoonbaar inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen vakgebied.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van nota’s op HRM onderwerpen die dienen als basis voor besluitvorming.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo of WO-diploma in de richting HRM, sociale wetenschappen, bedrijfs- of personeelswetenschappen.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als senior HRM-adviseur.
– kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met de cijfermatige kant van personeelsplanning en budgettering.
Je hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen vakgebied.

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is een maand na gunning van de opdracht.
– kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het schakelen op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch niveau) en met verschillende belanghebbende binnen de interne organisatie (management, directie, medewerkers, OR.
– Gezien de korte duur van de opdracht kan de aangeboden kandidaat door middel van aantoonbare ervaring aannemelijk maken dat hij/zij zich een nieuwe omgeving en werkzaamheden snel eigen maakt.
– kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar kennis en ervaring met de volgende thema’s:
Personeelsschouw – Gesprekscyclus
Maximale inzetbaarheid van mensen – Strategische personeelsplanning
Verzuimvraagstukken – Arbo
Arbeidsvoorwaarden – Arbeidsrechtelijke binnen Rijkoverheid
– kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen een overheidsorganisatie.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(18688) Senior HRM Adviseur (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022