Senior Projectmanager Versterken Netwerken (14) 24-32 u/w
Volgnummer: 10933

>Senior Projectmanager Versterken Netwerken (14) 24-32 u/w
Volgnummer: 10933
Senior Projectmanager Versterken Netwerken (14) 24-32 u/w
Volgnummer: 10933
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 10-09-2019

Standplaats; Utrecht
Duur: 10-9-2018 t/m 10-9-2019 (latere startdatum in overleg bespreekbaar)
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 1 jaar

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland, het bedrijfsleven verenigd in de U15 en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met regionale of lokale partners.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid
Midden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Hinderopgave 2020 – 2030
Rond Utrecht en Amersfoort wordt in de periode van 2020 tot 2030 voor 2 tot 3 miljard aan nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Dit wordt in 4 grote projecten (deels) tegelijk uitgevoerd:
– A12/A27 Ring Utrecht (RWS)
– Noordelijke Randweg Utrecht (Gemeente Utrecht)
– A27 Houten – Hooipolder (RWS)
– A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (RWS)

De 4 projecten veroorzaken samen voor ca 10 jaar wegwerkzaamheden en daarmee gepaarde hinder in de regio Utrecht. Een eerste inschatting van de te verwachten Minder Hinder(MH) opgave die is gemaakt in mei 2017 laat zien dat er 19.000 – 30.500 auto’s per dag van de weg gehaald moeten worden om de doorstroming en daarmee functionaliteit op het niveau te houden zonder werkzaamheden.

In principe draagt elk realisatieproject zelf de verantwoordelijkheid om de verkeershinder (en andere hinder) die ontstaat tijdens het bouwen te beteugelen. Omdat bovengenoemde projecten zowel een grote impact hebben op de regionale bereikbaarheid (en daarmee ook leefbaarheid), en omdat ze voor een aanzienlijk deel tegelijkertijd in uitvoering zijn, is op bestuurlijk niveau besloten om een gezamenlijke Minder Hinder aanpak voor deze projecten op te zetten, en de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen bij Goedopweg. Voor het opzetten en uitvoeren van de gezamenlijke Minder Hinder aanpak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 7 klapper die door Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Onderdeel van deze aanpak is het ontwikkelen en uitvoeren van een zogenaamd maatregelenpakket, dat bestaat uit verschillende typen maatregelen waaronder (kleine) infrastructurele maatregelen t.b.v. de fiets- en OV netwerken, OV doorstroming en (mogelijk) doorstroming autoverkeer.

Korte termijnaanpak U Ned
Naast het vormgeven en uitvoeren van de gezamenlijke MinderHinder aanpak is het de bedoeling dat Goedopweg ook verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding en uitvoering van de Korte Termijnaanpak U Ned. Officiële besluitvorming hierover vindt plaats in het BO MIRT najaar 2018, maar daarop vooruitlopend zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het Korte Termijn Aanpak (KTA) maatregelenpakket omvat een mix van de volgende type maatregelen:
– Werkgeversaanpak
– Doelgroepenaanpak
– Versterken fietsnetwerken
– Versterken knopen
– Verbeteren OV doorstroming
– Logistiek
– Smart mobility MaaS
– Smart mobility Talking Traffic

De maatregelen ‘versterken fietsnetwerken’, ‘versterken knopen’ en ‘verbeteren OV doorstroming’ bestaan volledig uit infrastructurele maatregelen. Daarnaast kunnen er ook infrastructurele plannen in andere maatregelen zitten (b.v. aanleg/stimulering hubs vanuit smart mobility en logistiek). Voor het voorbereiden en gerealiseerd krijgen van alle infrastructurele maatregelen wordt een (senior) projectmanager Versterken Netwerken gezocht.

Wie zoeken wij
We zoeken een projectmanager met ervaring in dit werkveld, die pragmatisch is, open communiceert en een goed gevoel heeft voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Hij of zij is kritisch, staat stevig in haar/zijn schoenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hij of zij heeft geen probleem met het werken in een team waarin een open samenwerking wordt gewaardeerd en taken worden gedeeld.

Wat ga je doen
De projectmanager is verantwoordelijk voor de regie op tijdige uitvoering van alle/zo veel mogelijk beoogde infrastructurele maatregelen, zowel maatregelen die voortkomen uit de MH-aanpak als KTA maatregelen. Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor de overall aansturing van het projectteam Versterken Netwerken, en de overall aansturing van alle Goedopweg projecten, samen met de andere projectmanagers en programmamanager. De infrastructurele maatregelen/projecten zullen worden uitgevoerd door de desbetreffende wegbeheerder(s).

Je creëert draagvlak en samenhang, intern en extern, om beoogde maatregelen naar concrete uitvoerbare projecten te vertalen. Je helpt anderen goed in hun te rol te fungeren en je bent een klankbord voor collega’s. Je valt rechtstreeks onder de programmamanager Goedopweg, en je bepaalt gezamenlijk over de verdere invulling van het projectteam Versterken Netwerken.

De belangrijkste taken zijn:
– Een aanpak vormgeven en uitvoeren om van alle beoogde infrastructurele maatregelen te komen tot (zoveel mogelijk) concrete projectplannen die binnen beschikbare tijd, budget en nog te maken afspraken over (kosten)effectiviteit kunnen worden uitgevoerd.
– Wegbeheerders ondersteunen en aanjagen om in de voorbereidingsfase te komen tot concrete projectplannen voor go/no go besluitvorming, en in de realisatiefase tijdig en beheerst de projecten uit te voeren (incl. organiseren van planning en risicosessies).
– Sturen op en aanjagen van win-win kansen, zowel tussen de verschillende typen maatregelen van Goedopweg, als tussen Goedopweg en initiatieven van derden, bv de OV partners.
– Vorm geven en aansturen van het team Versterken Netwerken.
– Afstemming en samenwerking met diverse stakeholders zoals de betrokken wegbeheerders, betrokken OV partners, en de projectteams van de Minder Hinder opgave.
– Het voorbereiden en organiseren van (financiële) afspraken tussen verschillende partners/partijen.
– Sturing op voortgang, inclusief financieel management, en een periodieke tussenstand van behaalde en te verwachten resultaten (i.s.m. de teams Monitoring & Evaluatie en Programmabeheersing).
– Tijdige escalatie van (potentiele) bestuurlijke en andere risico’s naar de programmamanager en evt. anderen.
– Rapportage van voortgang en tussenresultaten aan programmamanager en via deze ook aan de Stuurgroep Goedopweg/Programmaraad U Ned.
– Begeleiden van eventuele beheersmaatregelen zoals audits en/of toetsen in samenwerking met het interne projectteam en externe auditor.

Eisen
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met infrastructurele projecten in het fiets en/of OV en/of auto domein.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen meerdere politiek bestuurlijke organisaties (zoals provincie, gemeente en/of RWS).
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager in de laatste 5 jaar.
– Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.

Wensen
– Afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met infrastructurele projecten.
– Aantoonbare werkervaring met infrastructurele projecten in het fiets, OV en auto domein.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen politiek bestuurlijke organisaties.
– Werkervaring binnen meerdere politiek bestuurlijke organisaties (zoals provincie, gemeente en/of RWS).
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Motivatie beoordelingswijze
Persoonlijke eigenschappen)
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
– Verbindend naar omgeving en interne samenwerking
– Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen
– Overtuigingskracht en resultaatgerichtheid
– Teamplayer

Vaardigheden
– Netwerkvaardigheden
– Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
– In korte tijd zich eigen kunnen maken van de inhoud processen en relaties
– Gewend te werken in een multidisciplinair team
– Samenwerken: zijn/haar acties/activiteiten afstemmen met de programmamanager en het team zo nodig tijdig terugkoppelen naar collega’s en externe partijen
– Resultaatgericht handelen: plannen van zijn/haar werkzaamheden en afspraken maken over voortgang
– Zelfstandig en pro actief functioneren: met eigen initiatief in staat zijn om
eigen werk goed uit te voeren zonder ondersteuning en problemen zelf op te lossen
– Flexibel om kunnen gaan met veranderende omstandigheden
– Kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en details, boven de inhoud kunnen
hangen en focussen op de belangrijkste onderwerpen en risico’s

Kennis
– Kennis van het inhoudelijke vakgebied van voorbereiding en realisatie infrastructuur (multi modaal)
– Bekend met de principes van projectmatig werken
РBekendheid met diverse vormen van formele afspraken tussen wegbeheerders en bv subsidie verstrekking is een pr̩

Gesprekken: week 35

Interesse?

Vacature:
(10933) Senior Projectmanager Versterken Netwerken (14) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022