Senior/medior Technisch manager 32-36 u/w
Volgnummer: 14901

>Senior/medior Technisch manager 32-36 u/w
Volgnummer: 14901
Senior/medior Technisch manager 32-36 u/w
Volgnummer: 14901
2019-04-15T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 15-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2022

Standplaats: Zwolle en Lelystad
Duur: 01-07-2019 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer.

Het team Investeringen werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit de investeringsprogramma’s Kracht van Overijssel en de Dynamische Beleidsagenda. Het gaat hierbij om projecten waar een verkeersveiligheid-, c.q. doorstromingsprobleem aan de orde is. Alsmede projecten die te maken hebben met de vervanging en nieuwbouw van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en duikers.

Het team Investeringen zorgt voor het projectmanagement van verkenningen, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Voor ieder project is een projectleider (bij grotere projecten is een IPM team ingericht) verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project (geld, informatie, tijd, kwaliteit, organisatie en risico’s).

Project
In het programma IJsseldelta Fase 2 wordt de afronding van het programma Ruimte voor de Rivier gecombineerd met gebiedsontwikkeling en de opwaardering van de N307 tussen Roggebot en Kampen. De doelstelling van IJsseldelta Fase 2 is in december 2022 41 centimeter waterstandsdaling in de IJssel bij Zwolle te behalen.

Het programma IJsseldelta Fase 2 is verdeeld in 4 projecten/percelen, met elk eigen opdrachtgevers. De projecten staan niet los van elkaar, er zijn veel onderlinge afhankelijkheden en veel interactie.

IJsseldelta Fase 2 betreft de volgende projecten:
Aanleg Reevesluis (opdrachtgever RWS);
Dijkversterking Drontermeerdijk over 2,8 km (opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland);
Aanleg hoogwatervoorziening recreatieterrein (opdrachtgever provincie Overijssel);
Vervangen Roggebotkering door een brug, opwaardering N307 en versterking aanpalende dijken (opdrachtgever provincies Flevoland en Overijssel).

De Reevesluis wordt versneld gerealiseerd, direct aansluitend op de eerste fase van het IJsseldelta programma. De andere drie projecten bevinden zich thans in verschillende stadia van de planuitwerkingsfase en zullen dit jaar starten met de aanbesteding. Alle vier projecten worden gefinancierd door het ministerie van l&W.

Deze uitvraag gaat over ondersteuning op het project N307.

Meer specifiek omvat het project N307 Roggebot-Kampen de volgende onderdelen:
Ombouw N307 tussen de N50 bij Kampen en Roggebot tot stroomweg – 2×1 voor 100 km/uur met parallelvoorzieningen en zonder gelijkvloerse aansluitingen;
Realisatie ongelijkvloerse kruising N306/N307 met aansluitingen en aanpalende dijkversterking;
Bouw nieuwe brug van circa 100 meter wateroverspanning, met 7 meter doorvaarthoogte, rijbaan met één rijstrook per richting, parallelweg en fiets- voetgangersvoorzieningen;
Sloop bestaande brug en sluis (inclusief amoveren gronddam met spuivoorziening);
Vaargeul ter hoogte van de brug qua ligging/diepte afstemmen op de nieuwe situatie.

Het project N307 Roggebot – Kampen is een project van het ministerie van I&W, de provincies Flevoland en Overijssel. Het opdrachtgeverschap is belegd bij de provincie Flevoland. Omvang van dit project is 60-80 miljoen euro.

De versterking van de Drontermeerdijk betreft het traject vanaf de kruising N307-N306 tot aan de nieuwe Reevesluis, ca. 2,8 km richting Elburg. Op dit traject wordt de spoorwegtunnel in de Hanzelijn gekruist, de Drontermeertunnel van ProRail.

De scope van de recreatieterreinen omvat de recreatiehaventjes langs de Drontermeerdijk en het terrein aan de Overijsselse zijde van de huidige sluis met de huidige recreatievoorzieningen. Oogmerk is om hier een hoogwaardig recreatie resort aan te leggen, buitendijks. Daarom worden voor deze terreinen hoogwater voorzieningen getroffen.

Voor ieder project is een apart IPM team opgericht, met eigen opdrachtgevers. Tussen de projectteams en de rolhouders van de verschillende projecten vindt regelmatig afstemming plaats.

Het project N307 is qua fasering het sluitstuk van het geheel. De aanbesteding is voorzien voor 2019 en de realisatiefase dient afgerond te zijn eind 2022. De andere projecten worden eerder gerealiseerd. Omdat Flevoland penvoerder is van het project gelden de werk- en kwaliteitsprocessen van de provincie Flevoland.

In de inkoopstrategie wordt uitgegaan van vroege marktbenadering, omdat realisatiekennis relevant is voor de bouwfasering en uitvoeringsmethode van de combinatie bouw brug/sloop sluis.

Vanwege het multidisciplinaire karakter van de bouwopgave, de omvang en de complexiteit van de samenwerking wordt een senior technisch manager gezocht. Iemand die de techniek overziet, weet wat hij weet en – vooral – niet weet en waar dus aanvullende expertise nodig is. Iemand die de link met overige invalshoeken overziet en techniek daarin een plaats geeft (in relatie tot contractering, ruimtelijke ordening, projectbeheersing, besluitvorming, omgevingsmanagement). Iemand die aanspreekpunt voor de aannemer is en in die organisaties gezag afdwingt. Iemand die buiten rondloopt en uit ervaring de belangrijkste technische issues overziet. Iemand die hoofd- van bijzaken onderscheidt, die kan samenwerken met de verschillende lijnorganisaties en opdrachtgevers. Iemand die bestuurlijk sensitief is en begrijpt dat dit een maatschappelijke opgave is, die meer eisen stelt dan techniek alleen. Iemand met ambitie om een mooie duurzame oplossing te ontwikkelen voor het sluitstuk van RvdR IJsseldelta.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Vanuit de algemene managementverantwoordelijkheid voor een Senior Technisch Manager in een IPM team, gelden als voorbeeld de volgende meer specifieke taken en verantwoordelijkheden:

Draagt zorg voor het inzetten en inschakelen van de juiste (technische) kennis;
Draagt zorg voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp aan opdracht en overige afspraken;
Is eindverantwoordelijk voor de technische kanten van de projectscope;
Verzorgt op technisch gebied de afstemming met alle relevante partners – opdrachtgevers, beheerders, bevoegde gezagen, stakeholders (o.a. I&W/RWS, Flevoland, Overijssel, Kampen, Dronten en twee waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta);
Organiseert die afstemming op een intelligente en verstandige manier;
Participeert en beïnvloedt overige processen vanuit de technische invalshoek – stakeholdermanagement, KES proces met beheerders, Eindbeheerdersverklaringen;
Verantwoordelijk voor het ontwerp en daarvoor benodigde onderzoeken;
Verantwoordelijk voor technische input voor de ruimtelijke ordening procedures en raming;
Verantwoordelijk voor verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen;
Verantwoordelijk voor de totstandkoming van het programma van eisen;
Verantwoordelijk voor de integrale veiligheid.

Eisen:
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van technische bedrijfskunde, civiele techniek mogelijk aangevuld met werktuigbouwkunde, installatie- en/of elektrotechnische kennis.
– Externe heeft werkervaring met UAV gc-contracten, systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing in de ontwerp- en uitvoeringsfase in de periode 2000-2019.
– Externe heeft werkervaring (minimaal 10 jr.) met technisch management binnen grote infrastructurele projecten (>25 miljoen euro) in de fase contractvoorbereiding, realisatie en overdracht – in de periode 2000-2019.
РExterne heeft werkervaring met het samenwerken tussen verschillende overheden binnen ̩̩n project (provincie, gemeente, waterschappen, RWS) in de periode 2000-2019.
– Externe heeft werkervaring met het werken in IPM-rollen bij de overheid in de plan-, ontwerp en uitvoeringsfase in de periode 2000-2019.
– Externe heeft werkervaring met technisch management van natte waterstaatswerken in de periode 2000-2019.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe heeft werkervaring met het KES-proces en eindbeheerdersverklaringen van meerdere overheden. (30%)
– Externe heeft werkervaring met SSK ramingen. (30%)
– Externe heeft werkervaring met het aansturen van het proces verlegging Kabels- en Leidingen. (20%)
– MOTIVATIE (20%)
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
Leiding geven/sturen – vanuit de inhoud;
Teamplayer in IPM teams/over de schouder meekijken/issues zien en agenderen;
Pro actief;
Hands on mentaliteit;
Communicatief, verbindend, maar ook confronterend zonder de relatie te verliezen;
Bestuurlijk sensitief, gevoel voor verhoudingen;
Besluitvaardig;
Innovatief.

Reizen
Tarieven van interim professionals zijn in principe inclusief eventuele reis-, verblijfs- en transportkosten (zie ook modelovereenkomsten). Om dienstreizen te kunnen declareren (altijd à € 0,37 per kilometer) is altijd expliciete toestemming van opdrachtgever nodig. Voor dienstreizen geldt verder:
1. Gebruik een leenfiets als dit mogelijk is (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
2. Als 1. niet mogelijk is reis dan met openbaar vervoer (OV-pasjes te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
3. Als 1. en 2. niet mogelijk zijn, gebruik dan een leenauto (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
4. Als 1. en 2. en 3. niet mogelijk gebruik dan pas de eigen auto.

CV eis:
U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Albert de Vries (projectmanager) en Otto Telkamp (Teamleider) op vrijdag 17 mei 2019 tussen 09.00 – 12.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.
Het 2e interview zal plaatsvinden met Lindy Molenkamp (Hoofd eenheid Wegen en Kanalen/provincie Overijssel) en Rob van der Werf (hoofdeenheid Infrasturctuur provincie Flevoland)op woensdag 22 mei 2019 om 14.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14901) Senior/medior Technisch manager 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022