(Sr.) Projectmanager Minder Hinder (13) 24-34 u/w
Volgnummer: 10652

>(Sr.) Projectmanager Minder Hinder (13) 24-34 u/w
Volgnummer: 10652
(Sr.) Projectmanager Minder Hinder (13) 24-34 u/w
Volgnummer: 10652
2018-07-16T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 16-07-2018
  • Eind datum: 03-09-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 3-9-2018 t/m 3-9-2019
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 1 jaar

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland, het bedrijfsleven verenigd in de U15 en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met regionale of lokale partners.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid
Midden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Hinderopgave 2020 – 2030
Rond Utrecht en Amersfoort wordt in de periode van 2020 tot 2030 voor 2 tot 3 miljard an nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Dit wordt in 4 grote projecten (deels) tegelijk uitgevoerd:
– A12/A27 Ring Utrecht (RWS)
– Noordelijke Randweg Utrecht (Gemeente Utrecht)
– A27 Houten – Hooipolder (RWS)
– A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (RWS)
De 4 projecten veroorzaken samen voor ca 10 jaar wegwerkzaamheden en daarmee gepaarde hinder in de regio Utrecht. Een eerste inschatting van de te verwachten Minder Hinder(MH) opgave die is gemaakt in mei 2017 laat zien dat er 19.000 – 30.500 auto’s per dag van de weg gehaald moeten worden om de doorstroming en daarmee functionaliteit op het niveau te houden zonder werkzaamheden.

In principe draagt elk realisatieproject zelf de verantwoordelijkheid om de verkeershinder (en andere hinder) die ontstaat tijdens het bouwen te beteugelen. Omdat bovengenoemde projecten zowel een grote impact hebben op de regionale bereikbaarheid (en daarmee ook leefbaarheid), en omdat ze voor een aanzienlijk deel tegelijkertijd in uitvoering zijn, is op bestuurlijk niveau besloten om een gezamenlijke Minder Hinder aanpak voor deze projecten op te zetten, en de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen bij Goedopweg. Voor het opzetten en uitvoeren van de gezamenlijke Minder Hinder aanpak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 7 klapper die door Rijkswaterstaat is ontwikkeld (zie ook bijgevoegd Plan van aanpak hinderopgave 2020 – 2030). De Minder Hinder aanpak zal worden ontwikkeld door een projectteam MinderHinder.

Projectteam MinderHinder
Het Projectteam MinderHinder (MH) van Goedopweg valt rechtstreeks onder de programmamanager Goedopweg, en is namens de programmamanager verantwoordelijk voor de gecontroleerde voorbereiding en uitvoering van de gehele gezamenlijke MH aanpak. Het projectteam stuurt dus op alle onderdelen van de 7 klapper. Veel werkzaamheden m.b.t. de Minder Hinder aanpak zullen in verschillende teams en gremia worden uitgevoerd (zie ook bijlage overzicht MH aanpak). Overzicht, coördinatie en evt. faciliteren of versterken van deze overleggen en teams is daarom ook een belangrijk onderdeel van het werk. Vanwege de geografische omvang van de 4 projecten is eveneens een belangrijk onderdeel het zo goed mogelijk meenemen en betrokken houden van alle stakeholders.

Wie zoeken wij
We zoeken een projectmanager met ervaring in dit werkveld, die pragmatisch is, open communiceert en een goed gevoel heeft voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Hij of zij is kritisch, staat stevig in haar/zijn schoenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hij of zij heeft geen probleem met het werken in een team waarin een open samenwerking wordt gewaardeerd en taken worden gedeeld.

Wat ga je doen
De projectmanager is verantwoordelijk voor de overall aansturing van het projectteam MH, het Expertiseteam MH, de afstemming met de realisatieprojecten en de afstemming met andere stakeholders. Je creëert draagvlak en samenhang, intern en extern, om strategische doelen naar concrete resultaten te vertalen. Je helpt anderen goed in hun te rol te fungeren en je bent een klankbord voor collega’s. Je hebt ondersteuning van een omgevingsmanager en bepaalt gezamenlijk over de verdere invulling van het projectteam MH.

De belangrijkste taken zijn:
– Aansturen en regie voeren over alle benodigde activiteiten m.b.t. de gezamenlijke Minder Hinderaanpak.
– Verantwoordelijk voor het (laten) maken van de periodiek analyses van de MH opgave, maatregelenpakketten en benodigd budgetten, inclusief het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming.
РCo̦rdinatie van en regie op alle MH activiteiten die worden uitgevoerd door anderen, zijnde andere o.a. Goedopweg projectteams, bestaande regionale gremia, en activiteiten uitgevoerd door de realisatieprojecten zelf.
– Afstemming, samenwerking en borging bestuurlijke betrokkenheid van/met de realisatieprojecten en de diverse stakeholders, waaronder OV partners en gemeenten die wel betrokken zijn bij hinderopgave maar niet zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Goedopweg/Programmaraad U Ned (i.i.g. Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, NS, ProRail en Qbuzz).
– Sturing op voortgang, inclusief financieel management, en een periodieke tussenstand van behaalde en te verwachten resultaten (i.s.m. de teams Monitoring & Evaluatie en Programmabeheersing).
– Tijdige escalatie van (potentiele) bestuurlijke en andere risico’s naar de programmamanager en evt anderen.
– Rapportage van voortgang en tussenresultaten aan programmamanager en via deze ook aan de Stuurgroep Goedopweg/Programmaraad U Ned.
– Begeleiden van eventuele beheersmaatregelen zoals audits en/of toetsen in samenwerking met het interne projectteam en externe auditor.

Toelichting aantal uur per week: ca. 24 – 34 uur

Eisen
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring ( met de RWS) minder hinder aanpak en met mobiliteitsmanagement.
– In totaal minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen meerdere politiek bestuurlijke organisaties Provincie/gemeente en/of RWS.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als projectmanager.
– HBO/WO werk denkniveau

Wensen
– Minimaal 3 jaar werkervaring (met de RWS) minder hinder aanpak en met mobiliteitsmanagement
– In totaal minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen meerdere politiek bestuurlijke organisaties Provincie/gemeente en/of RWS
– Minimaal 3 jaar recente werkervaring als projectmanager
– HBOWO werk- denkniveau

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken: 23/24 augustus 2018

Onderbouwing
Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– Je bent kwaliteitsgericht: en spreekt zowel projectteam
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
– Verbindend naar omgeving en interne samenwerking netwerkvaardigheden
– Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen
– Overtuigingskracht en resultaatgerichtheid
– Teamplayer

B. Vaardigheden
– Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
– Multidisciplinair samenwerken: zijn/haar acties/activiteiten afstemmen met de programmamanager en het team zo nodig tijdig terugkoppelen naar collega’s en externe partijen
– Resultaatgericht handelen: plannen van zijn/haar werkzaamheden en afspraken
maken over voortgang
– Zelfstandig en pro-actief functioneren: met eigen initiatief in staat zijn om eigen
werk goed uit te voeren zonder ondersteuning en problemen zelf op te lossen
– Flexibel om kunnen gaan met veranderende omstandigheden
– Kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en details, boven de inhoud kunnen
hangen en focussen op de belangrijkste onderwerpen en risico’s

C. Kennis
РErvaring met het opstellen van bestuurlijke overeenkomsten is pr̩

Interesse?

Vacature:
(10652) (Sr.) Projectmanager Minder Hinder (13) 24-34 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022