SR. Strategisch Adviseur (13) 32-36 u/w
Volgnummer: 10788

>SR. Strategisch Adviseur (13) 32-36 u/w
Volgnummer: 10788
SR. Strategisch Adviseur (13) 32-36 u/w
Volgnummer: 10788
2018-07-27T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 27-07-2018
  • Eind datum: 01-04-2019

Standplaats: President Kennedylaan 923, Amsterdam
Duur: 15-9-2018 t/m 1-4-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
– De strategisch adviseur is spin in het web binnen en buiten de stadsdeelorganisatie. Zij ziet (integrale) thema’s, vraagstukken en kansen en vertaalt deze aan het DB, de stadsdeeldirecteur en MT leden. Zij geeft advies en voert waar wenselijk leiding over deze zaken en projecten;
– Vanuit een helicopterview analyseer je (complexe) zaken / projecten / dossiers om daarmee overzicht te krijgen en regie te voeren; denk aan vertaling van het Coalitieakkoord voor Zuid en proactief bijdragen aan het stedelijk Uitvoeringsplan van het Coalitieakkoord;
– Je adviseert de (gebieds)managers over gebied en domein overstijgende vraagstukken en processen.
– Je doet (stedelijk) verbeteringen in de planning & control cyclus en gebiedscyclus en -producten. Je verbindt deze verschillende producten, de financiële status en andere onderwerpen aan elkaar, zodat het een samenhangend geheel vormt.
– Je werkt samen met andere stadsdelen, uniform waar kan en inzet gekoppeld aan de opgave; je zoekt afdelingsoverstijgend en stadsdeeloverstijgend de samenwerking en de verbinding.
– De strategisch adviseur is spin in het web binnen en buiten de stadsdeelorganisatie. Zij ziet (integrale) thema’s, vraagstukken en kansen en vertaalt deze aan het DB, de stadsdeeldirecteur en MT leden. Zij geeft advies en voert waar wenselijk leiding over deze zaken en projecten;
– Vanuit een helicopterview analyseer je (complexe) zaken / projecten / dossiers om daarmee overzicht te krijgen en regie te voeren; denk aan vertaling van het Coalitieakkoord voor Zuid en proactief bijdragen aan het stedelijk Uitvoeringsplan van het Coalitieakkoord;
– Je adviseert de (gebieds)managers over gebied en domein overstijgende vraagstukken en processen.
– Je doet (stedelijk) verbeteringen in de planning & control cyclus en gebiedscyclus en -producten. Je verbindt deze verschillende producten, de financiële status en andere onderwerpen aan elkaar, zodat het een samenhangend geheel vormt.
– Je werkt samen met andere stadsdelen, uniform waar kan en inzet gekoppeld aan de opgave; je zoekt afdelingsoverstijgend en stadsdeeloverstijgend de samenwerking en de verbinding.

Werkzaamheden
– Je pakt (advies-)vragen op in opdracht van onder meer het Dagelijks Bestuur, de stadsdeeldirecteur en manager Bestuur & Organisatie en geeft, waar wenselijk, leiding uit daaruit voortvloeiende projecten;
– Gebiedscyclus: je zorgt ervoor dat gebiedsproducten tijdig, uniform en van goede kwaliteit geleverd worden; specifiek binnen de gebiedscyclus voer je procesregie op de gebiedsagenda 2019-2022, de gebiedsplannen 2019 en de uitvoeringsmonitor 2018. Het gaat hier om regie inhoudelijk, procesmatig en bestuurlijk. Naast regie draag je zorg voor de bestuurlijke besluitvorming van de betreffende stukken;
– Stelt heldere processen op, draagt zorg voor een planning ten aanzien van de te leveren producten en stemt dit af op het bestuurlijke traject;
– Neemt deel aan het stedelijk overleg van de procesregisseurs van de gebiedscyclus (de stedelijke regiegroep) vertegenwoordigt Zuid en heeft oog voor het geheel in de stad; regie en trekkersrol bij proces nieuwe digitale gebiedsplannen en 2e.
uitvoeringsmonitor 2018. De monitor aanleveren voor MT, weekstart en vaststellen DB.
– Je werkt nauw samen met stakeholders binnen en buiten het stadsdeel. Samenwerkingsafspraken met de Gebiedsteams en Gebiedspool maken om structureler te overleggen, opgaven gezamenlijk op te pakken, tijdig taken en rollen te bepalen en verdelen. Deze acties tijdig ook aan MT terugkoppelen en eventueel steun hiervan inzetten.
– Duiden en analyseren van informatie, waardoor je een integraal beeld creëert en portefeuille overstijgend adviseert, signaleert en agendeert.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen. Informatie over het stadsdeel is te vinden op www.zuid.amsterdam.nl.

De belangrijkste opgave voor de stadsdelen is om optimaal aan te sluiten bij de kracht van de lokale samenleving en dit in een snel veranderende netwerksamenleving waarbij de (lokale) overheid niet meer als vanzelfsprekend een voortrekkersrol heeft maar steeds meer facilitator en procesbegeleider is. Dit houdt in dat we gaan richting een responsieve en participerende overheid waarin ruimte en ondersteuning moet zijn voor maatschappelijke initiatief en samengewerkt met georganiseerde, maar ook ongeorganiseerde partijen. Tevens is het gebiedsgericht werken de belangrijkste focus om complexe opgaven in gebieden, wijken en buurten te kunnen realiseren.

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over WO-werk- en denkniveau.
– Geef aan wat het hoogstgenoten opleidingsniveau is van de kandidaat. Het opleidingsniveau dient duidelijk te blijken uit het cv of motivatie.
– Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De Sr. Strategisch Adviseur, wordt tijdelijk ingezet in verband met zwangerschapsverlof. Het is daarom van belang dat de aangeboden kandidaat snel zelfstandig inzetbaar is. En voldoende kennis en ervaring heeft met de diverse vakgebieden. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– Senior adviseur heeft minimaal 5 ( in de afgelopen 10 jaar) jaar recent ervaring op senior adviesniveau. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De Senior Adviseur heeft aantoonbare ervaring met adviseren op tactisch – strategisch niveau. En goed in staat te schakelen tussen strategisch en tactisch niveau. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De Senior Adviseur heeft aantoonbare ervaring met integrale samenwerking met (gemeentelijke) partners en aantoonbare ervaring met het werken voor een G4 gemeente. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De Senior Adviseur heeft aantoonbare ervaring met bestuursadvisering en dit in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Beschikken over bestuurlijke sensitiviteit is tevens een must;
– U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De Senior adviseur heeft aantoonbare ervaring met het leiden van projecten of programma’s en (informele) aansturing. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
Let op!! Dit is een knock-out, indien dit niet duidelijk blijkt u

Let op dit is een knock-out, indien dit niet duidelijk blijkt uit de motivatie, wordt uw offerte terzijde gelegd.

Wensen
– De aangeboden kandidaat is instaat andere manieren van werken te creëren ( meer van buiten naar binnen werken). U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie of toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De aangeboden kandidaat: Stimuleert innovatie; Is in staat digitalisering te benutten en de informatiepositie van de organisatie te versterken.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: week 25

Interesse?

Vacature:
(10788) SR. Strategisch Adviseur (13) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022