Stadsbeheer – Projectleider inzamelvoorzieningen 36 u/w
Volgnummer: 16634

>Stadsbeheer – Projectleider inzamelvoorzieningen 36 u/w
Volgnummer: 16634
Stadsbeheer – Projectleider inzamelvoorzieningen 36 u/w
Volgnummer: 16634
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2023

Standplaats: Papaverweg en Rozenburglaan 2. Amsterdam
Duur: Voor de duur van het project +/- eind 2023. Start: Z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
In alle stadsdelen van Amsterdam wordt door Afval en Grondstoffen projectmatig het netwerk van inzamelvoorzieningen, o.a. ondergrondse containers en waar nodig bovengrondse containers , mini-containers, grofafvallocaties etc ( gedeeltelijk) vervangen en gelijktijdig geoptimaliseerd. Het projectmatig optimaliseren/vervangen van inzamelvoorzieningen is gericht op het opzetten van goede voorwaarden voor een optimale logistieke inzameling van huishoudelijk afval en speelt in op zowel de logistieke inzameling van restafval als op een optimale spreiding van locaties waar herbruikbaar afval kan worden aangeboden.

De keuze voor locaties waar restafval en herbruikbaar afval aangeboden kan worden, moet ondersteunend zijn aan het realiseren van de beleidsdoelen voor afvalscheiding.

U houdt met uw projectteam rekening met de gemeentelijke kaders en beleidsuitgangspunten (stedelijk kader etc), de logistieke afvalinzameling, inbreng van burgers, financiële- , juridische-, ruimtelijke-, planologische-, communicatieve- en bestuurlijke- aspecten. U stuurt op resultaten binnen de kaders en beleidsuitgangspunten en anticipeert op beleidsvoornemens. U baseert de planuitwerking op gegevens van beheer openbare ruimte schoon. De gegevens van BOR-S (Beheer Openbare Ruimte-Schoon) bestaan uit historische gegevens over staat en gebruik van de containers, weeggegevens, serviceniveau, sorteeranalyses, en informatie van chauffeurs en teamleiders.
De werkzaamheden kunnen ook bestaan uit het geven van strategisch advies op en zo nodig op stellen van beleid, innovatie in duurzaam afval scheiden en overige vraagstukken die in Amsterdam gesteld kunnen worden/ relevant kunnen zijn voor de directie Afval en Grondstoffen.

Werkzaamheden
U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het project met betrekking tot het budget, de organisatie, de planning, de informatie en de kwalitatieve aspecten. U bent aanspreekpunt voor het project, vanaf de oriëntatiefase tot en met de oplevering naar beheer. U stemt af met de in- en externe stakeholders en vertegenwoordigt de stad, voornamelijk in stadsdeel Noord. Inzet in een ander stadsdeel is ook mogelijk.
U adviseert de opdrachtgever, het bestuur en collega’s. Uw werkzaamheden omvatten de voorbereiding / planvorming, advisering van het bestuur, advies bij aanbestedingen, bewonersparticipatie, bewonersavonden, zienswijze procedures, realisatie en overdracht naar beheer.

In hoofdlijnen betreft de opdracht het volgende:
– Optimalisatie van de inzamelstructuur in een gebied
– Schrijven van memo’s wanneer extra schriftelijke informatie gewenst is
– Verzorgen van kredietaanvraag en bewaken van project financiën
– Verzorgen van bewonersavonden en organiseren en uitvoeren van zienswijzeprocedures
– De optimalisatie (of bepalen kansen voor optimalisatie) van de reeds vervangen ondergrondse containernetwerken Optimalisatie van het nog te vervangen netwerk aan ondergrondse containers, of andere inzamelvoorzieningen (mini’s)
– Borgen van de beleidsdoelstellingen/aanpassingen in herinrichting / areaaluitbreidings projecten etc
– Overnemen werkzaamheden van de huidige reeds in uitvoering zijnde optimalisatie van het containernetwerk
– Functionele aansturing projectenorganisatie
– Per kwartaal afleggen van verantwoording over planning, realisatie en risico’s en beheersmaatregelen middels rapportage
– Kennis hebben van het domein afval, duurzaamheid en circulaire economie en deze kennis delen binnen de Directie Afval en Grondstoffen i.o.
– Meewerken aan het verhogen van het afvalscheidingspercentage en dienstverlening richting de burgers
– Binnen de geldende beleidskaders steeds zoeken naar de best passende locatie- of situatie specifieke mogelijkheden voor het bereiken van de afvalscheidingsdoele

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De directie Afval en Grondstoffen i.o. is onderdeel van het cluster Stadsbeheer. In het programmateam werken de inzamelorganisaties en andere bedrijfsonderdelen van de gemeente samen aan een duurzame, kostenefficiënte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen. Het in 2016 vastgesteld Uitvoeringsplan Afval is de inhoudelijke werkagenda voor alle gemeentelijke onderdelen die bij de afvalketen betrokken zijn. De afvalketen zorgt voor strategie, beleid en uitvoering rondom preventie, het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval en denkt na over oplossingen voor bedrijfsafval. Uitvoering gebeurt veelal in drie rayons, te weten: Centrum (incl. bedrijfsafval); Zuid, Oost en Zuidoost; Noord, West en Nieuw-West. Het afvaldomein is volop in beweging, waarbij de gemeenteraad de strategie heeft vastgesteld om te komen tot 1 organisatie met 1 aansturing, 1 informatie en 1 administratie.

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV: U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– Beschikt minimaal aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau.
– Heeft ervaring in contacten met diverse stakeholders, variërend van bestuurders tot bewoners, zowel mondeling als schriftelijk.
– Aantoonbaar in staat de relatie te leggen tussen beleidskaders, doelstellingen en de implementatie van inzamelmiddelen.
– Heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met beleids- en implementatie projecten in de huishoudelijk afvalinzamelbranche, waaronder planvorming en de implementatie van ondergrondse- bovengrondse containers en minicontainers.
– Heeft aantoonbaar als projectleider of in vergelijkbare verantwoordelijke functies meerdere implementatieprojecten in een grootstedelijke omgeving voor ondergrondse containers uitgevoerd. Daarbij was de kandidaat verantwoordelijk voor het hele traject van oriëntatiefase, planvorming en oplevering naar beheer.
– Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met implementatie van ondergrondse containers.
– Heeft aantoonbare ervaring met bewonersparticipatie, afhandeling van zienswijzen en voorbereiden van zaken voor de Raad van State.
– Heeft ervaring met bestuur advisering en de daarbij horende besluitvormingstrajecten.

Wensen:
– Heeft in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met bewonersparticipatie. In zowel de locatiekeuze voor ondergrondse containers als in bewonersparticipatie bent u primair op zoek naar consensus. U kunt dit onderbouwen met duidelijke voorbeelden.
– Is eerder binnen de gemeente Amsterdam als projectleider werkzaam geweest en heeft van daaruit kennis van stad, procedures en de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente.
РHeeft ervaring met de procedures van het Amsterdamse co̦rdinatiestelsel werken aan de weg en heeft kennis van en ervaring met V&G- en BLVC-plannen.

Competenties:
Analystisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Relatiebeheer
Resultaatgerichtheid
Overtuigingdsskracht

Interview:
Planning interviews: maandag 1 en dinsdag 2 juli.
Aantal kandidaten op interview: 4 kandidaten

Interesse?

Vacature:
(16634) Stadsbeheer - Projectleider inzamelvoorzieningen 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022