Strategisch adviseur- Contractmanager circulariteit en gebiedsontwikkeling 16-24 u/w
Volgnummer: 13602

>Strategisch adviseur- Contractmanager circulariteit en gebiedsontwikkeling 16-24 u/w
Volgnummer: 13602
Strategisch adviseur- Contractmanager circulariteit en gebiedsontwikkeling 16-24 u/w
Volgnummer: 13602
2019-02-01T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 01-02-2019
  • Eind datum: 31-03-2022

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-04-2019 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
De Facilitaire Dienst van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en huisvesting. In de afgelopen jaren heeft de dienst een renovatie / nieuwbouw onderhanden gehad van de huisvesting in Arnhem. De renovatie / nieuwbouw (middels geïntegreerde contractvorm (DBFMO)) bestond in hoofdlijnen uit het realiseren van een passende toekomstgerichte flexibele huisvesting voor de provinciale politiek en medewerkers. De laatste fase in dit proces betreft het in samenwerking met het Rijk op een passende duurzame wijze afstoten van ons overtollig eigendom (Prinsenhof A) en het Rijkseigendom (het Gelders Archief) en het voorbereiden van een gezamenlijke ontwikkelopdracht voor het omliggende bestuurskwartier, met verschillende overheden en stakeholders.

Binnen het projectteam is ruimte voor een ervaren strategisch adviseur/ contractmanager gebiedsgerichte herontwikkeling met passie voor circulairiteit en duurzaamheid. Met een brede ervaring op het gebied van geïntegreerde contractvorming, risicomanagement, contractmanagement en en sterke affiniteit met innovaties op het gebied van duurzaamheid en samenwerking.

Samen met het Rijk en gemeente moeten overeenkomsten worden gesloten om het bestuurskwartier waarin vastgoed eigendommen van het Rijk en Provincie gebiedsgericht te herontwikkelen. Daarnaast zal gezamenlijk de circulaire delving moeten worden voorbereid en op een verantwoorde (innovatieve) manier op de markt worden gezet. Parallel hieraan zal voor de ontstane ruimte een uitvraag voor de markt moeten worden opgesteld. Een ontwikkelvraagstuk met veel ruimte voor duurzame innovaties, maar ook met een hoge ambitie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, klimaatadeptatie en circulairiteit.

Als strategisch adviseur werk je strategisch en inhoudelijk nauw samen met het bestuur van verschillende overheden, (o.a.) het management van het Rijks vastgoedbedrijf, de Provincie, de projectmanager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit, met specifiek aandacht en inbreng op zaken zoals strategiebepaling, opstellen samenwerkingscontracten, marktverkenningen en onderzoeken om te komen tot contractering van circulaire delving en aanbesteden van het innovatieve ontwikkelvraagstuk.

Als contractmanager werk je de inkoopstrategie en contract beheersplannen uit voor de circulaire delving en de innovatieve gebiedsgerichte herontwikkelopdracht.

De werkzaamheden betreffen minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per week. Bij het verlengen van de opdracht bekijken we in samenspraak opnieuw de openstaande werkzaamheden en het daarbij behorende aantal benodigde uren per week.

Verantwoordelijkheden
Als strategisch adviseur / contractmanager circulairiteit en gebeidsontwikkeling werk je strategisch en inhoudelijk nauw samen met management RVB en Provincie, de projectmanager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit. Je creeërt ruimte voor omdenken en innovaties. Je helpt voldoende kennis en kwaliteit binnen het team te realiseren op het gebied van contractmanagement en duurzame gebiedsontwikkeling. Met specifieke aandacht, inbreng en verantwoordelijkheid op zaken zoals:
strategiebepaling,
opstellen samenwerkingscontracten,
marktverkenningen,
onderzoeken om te komen tot contractering van circulaire delving,
onderzoeken om te komen tot contractering van de gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling met ruimte voor circulairiteit en duurzame innovaties,
uitwerken van de inkoopstrategie en contract beheersplannen voor de circulaire delving,
uitwerken van de ontwikkelstrategie en contract beheersplannen voor de innovatieve gebiedsgerichte herontwikkelopdracht,
verwerken van belangen van stakeholders in de overeenkomst en bewaken van de raakvlakken van de overeenkomsten,
verzorgen van het risicomanagement en een bijdrage leveren aan het verwachtings management,
aansturen contractmanagementteam,
operationeel plaatsverangend projectmanager (eventueel).

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde technische HBO opleiding of een afgeronde technische Academische opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als contractmanager of inkoopstrateeg voor geïntegreerde contractvormen.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met verduurzaming van bestaande gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met integrale samenwerking en processturing op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met projecten binnen een complexe politiek bestuurlijke omgeving.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding Bouwkunde of een afgeronde Academische opleiding Bouwkunde, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar. (30%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring in een sleutelrol (bij voorkeur als Contractmanager) met geïntegreerde contractvormen (bij voorkeur met DBFMO) aan zowel de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de opdrachtnemer, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het pionieren en regisseren naar een duurzamere economie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (20%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met inkoop/ontwikkeling op het gebied van energietransitie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (20%)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen (ontwerpende partijen op het gebied van integraliteit in utiliteitsbouw).
Creativiteit/Innovativiteit: Je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen. Daarbij speel je makkelijk in op veranderende omstandigheden en pas je je gedrag daaraan aan.
Strategisch leiderschap (in een bestuurlijke omgeving): Met begrip en behoud van bestuurlijke belangen ontwikkel je strategieën die belangen borgen en de voortgang, samenwerking en partnerschap bevorderen.
Betrokkenheid: Je bent toegewijd aan de taak van de organisatie, bewust van je eigen rol hierin en in staat om anderen op basis hiervan te inspireren.
Kritisch denkvermogen/visie (betreft duurzaamheid): Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en concentreert je op de hoofdlijnen en het lange termijn beleid. Deze competentie wordt getoetst aan de hand van de visie van de kandidaat op de transitie naar circulaire economie.

CV eis:
U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 13 maart 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(13602) Strategisch adviseur- Contractmanager circulariteit en gebiedsontwikkeling 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022