Technisch Projectleider Planfase Infrastructuur (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10857

>Technisch Projectleider Planfase Infrastructuur (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10857
Technisch Projectleider Planfase Infrastructuur (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10857
2018-08-03T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 03-08-2018
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-10-2018 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
De provincie Gelderland werkt aan de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem in Wageningen. Daartoe werkt zij aan optimalisaties voor fietsers door bijvoorbeeld de aanleg van snelfietspaden. Er worden ook verbeteringen voor het openbaar vervoer verkend als bijvoorbeeld de Rijnlijn. Ook werkt de provincie mee aan een mobiliteitsconvenant, een initiatief van de gemeente Wageningen, waarbij ook andere gemeenten in de regio worden aangehaakt. Ook werkt de provincie aan de verbetering van de bereikbaarheid voor het autoverkeer, deze wordt gevonden door de aanleg van de Campusroute. Dit is een nieuw aan te leggen weg over de Wageningen Campus. Deze uitvraag heeft betrekking op werkzaamheden ter voorbereiding op deze Campusroute.

De provincie maakt de aanleg van de Campusroute mogelijk door de ruimtelijke ordening te wijzigen middels een provinciaal inpassingsplan (PIP). Voor de aanleg van de Campusroute is een m.e.r. procedure noodzakelijk. De Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft onlangs ter inzage gelegen, de Commissie m.e.r. heeft haar advies gegeven en de zienswijzen op de NRD zijn verwerkt. Vaststelling van de NRD volgt op korte termijn.

Nadat het verkeersmodel is geactualiseerd wordt het vooronderzoek (trechtering van alternatieven) aan de uitkomsten getoetst en start het vervolgproces. In ontwerpateliers met betrokken omwonenden worden onderscheidende varianten (VO) ontworpen waarvan de milieueffecten worden onderzocht en de kosten worden geraamd. De ontwerpkeuzes die worden gemaakt in dit proces dienen op het juiste detailniveau en navolgbaar te worden vastgelegd. Deze informatie moet uiteindelijk leiden tot een bestuurlijke keuze voor een voorkeursalternatief. Deze dient vervolgens verder uitgewerkt te worden ten behoeve van het op te stellen PIP.

Deze offerteaanvraag betreft de inzet van een ervaren technisch projectleider in de planfase.

Verantwoordelijkheden
De technisch projectleider is verantwoordelijk voor het technische deel van de planstudie en heeft de kennis en ervaring om gedurende de planfase (MER/PIP) met het ontwerpteam te komen tot een integraal wegontwerp.

De technisch projectleider stuurt het technisch team (verkeerskundige, ontwerper, landschapsarchitect en andere specialisten) aan en toetst de kwaliteit van het geleverde aan vigerende wet- en regelgeving, provinciaal beleid, normen en randvoorwaarden zodat de eindproducten voldoen aan de wet- en regelgeving en overige gestelde randvoorwaarden.

De technisch projectleider maakt deel uit van het kernteam waar hij/zij het technisch inhoudelijke deel van het project vertegenwoordigt. Het kernteam bestaat verder uit een projectmanager, planologisch/juridisch projectleider, een communicatieadviseur, een projectondersteuner en een omgevingsmanager.

Daarnaast heeft hij/zij een actieve rol in de ontwerpateliers om de technische (on)mogelijkheden van de opbrengst daarvan door te vertalen in de ontwerpen. De technisch ontwerper is het provinciale aanspreekpunt voor de technisch inhoudelijke vraagstukken van het project.

Eisen:
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde technische HBO opleiding Civiele Techniek of Verkeerskunde of een afgeronde vergelijkbare technische HBO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 8 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2005-2018) in de planfase (MER/PIP) van (weg)infrastructurele projecten vanuit een initiatief nemende partij als de provincie Gelderland. Relevant daarbij is dat het projecten betreft met veel maatschappelijke weerstand.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2018) in het vormgeven en doorlopen van een ontwerpproces, inclusief participatie componenten als ontwerpateliers, klankbordgroepen en informatieavonden, vanuit een initiatief nemende partij als de provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2018) in het aansturen van een technisch team, bestaande uit verschillende vakinhoudelijke specialisten, vanuit een initiatief nemende partij als de provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2018) met het werken in een multidisciplinair kernteam waarin de voor de projectfase relevante disciplines (o.a. communicatie, ruimtelijke ordening en techniek) zijn vertegenwoordigd. Dit kernteam stemt iteratief de verschillende aspecten af om uiteindelijk te komen tot een onherroepelijk PIP.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als verantwoordelijk technisch projectleider die het technisch inhoudelijke deel van integrale (weg)infrastructurele projecten aanstuurt in de planfase (MER/PIP), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (50%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met het faciliteren en meewerken in ontwerpateliers, informatieavonden en klankbordgroepen om te komen tot een integraal wegontwerp, in een omgeving met veel weerstand, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (25%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan gevoelige projecten, waarbij de onderlinge bestuurlijke verhouding tussen provincie en gemeente onder druk staat, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (20%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring in het aansturen van het proces rond het ontwerpkeuzedossier en KES en BIM, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (5%)

Competenties:
Organiseren: Je moet de activiteiten waarvoor je verantwoordelijk bent zelf inplannen, organiseren en afstemmen op het grote geheel en de voortgang ervan bewaken.
Presteren: Je werkt resultaat- en kwaliteitgericht en vasthoudend om dat doel te bereiken. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Beïnvloeden: Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, communiceert op verschillende niveaus en kan je goed presenteren waardoor je een goede indruk achterlaat die leidt tot sympathie en/of respect. In dit project hebben we te maken met de interne organisatie, wetenschappers en politici, maar ook met betrokken bewoners van diverse opleidingniveaus.
Vertrouwen: Je bent loyaal aan je opdrachtgever en het project, je bent betrouwbaar in het nakomen van afspraken en je bent integer.
Veerkracht: Je bent flexibel en beschikt in ruime mate over aanpassingsvermogen, stresstolerantie en zelfbeheersing. Dit is belangrijk omdat het een complex project betreft dat zich afspeelt in en dynamische en complexe omgeving.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 12 september 2018.

Interesse?

Vacature:
(10857) Technisch Projectleider Planfase Infrastructuur (11) 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022