Toezichthouder baggeren stedelijk gebied 24-32 u/w
Volgnummer: 14809

>Toezichthouder baggeren stedelijk gebied 24-32 u/w
Volgnummer: 14809
Toezichthouder baggeren stedelijk gebied 24-32 u/w
Volgnummer: 14809
2019-04-10T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 10-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Ridderkerk
Duur: start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Niet bekend

Toezichthouder
Uitvraag toezichthouder

Algemeen:
Op het hoofdkantoor van de Opdrachtgever in Ridderkerk of op één van de steunpunten in Stellendam of Strijen zijn flexplekken aanwezig. Op het netwerk worden slechts die programma’s ter beschikking gesteld die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Te denken valt aan Geoweb, het KPD bestek administratie programma en Microsoft Office.
Inschrijver moet zelf voor een mobiele telefoon en eventueel laptop zorgen. Deze eventuele laptop wordt verder niet voorzien van software van de Opdrachtgever.
Inschrijver kan wel gebruik maken van Wi-Fi binnen het gebouw en krijgt de beschikking over een WSHD e-mailadres en een token om in te kunnen loggen op het netwerk.

Criterium Specifieke kennis
Verantwoordelijkheid toezichthouder:

Activiteiten:
a. Dient 24 uur per dag gedurende de uitvoeringsperiode van het bestek bereikbaar te zijn.
b. Bijwonen van de startvergadering en het opstellen van het verslag e.e.a. ter goedkeuring van de directievoerder (eenmalig).
c. Bijwonen van bouwvergadering en het opstellen van de bouwverslagen e.e.a. ter goedkeuring van de directievoerder (maandelijks gedurende de looptijd van het bestek, incl. onderhoudstermijn).
d. Wekelijks organiseren van werkbesprekingen met de aannemer en het vastleggen van de gemaakte afspraken in verslagen (gedurende de looptijd van het bestek, incl. onderhoudstermijn).
e. Bijwonen van interne en externe overleggen die direct/indirect in relatie staan tot de uitvoering van het baggerbestek en het vastleggen van de gemaakte afspraken daarvan in verslagen/dagboek.
f. Toezicht houden op de uitvoering van de baggerwerken, waarbij gecontroleerd wordt of het werk wordt uitgevoerd conform de eisen in het bestek.
g. Gebaggerde watergangen controleren of de baggerspecie is verwijderd conform eisen in het bestek en dit verwerken in overzicht staten en dagboek (uitpeilen watergangen).
h. Het coördineren van de uitvoering en alle bij het uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, agrariërs, particulieren, (semi-) overheden etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen. Daarbij ook rekening houdend met uitvoering van andere werken/diensten zoals maaibestekken, beschoeiingsbestekken en wegenonderhoud.
i. Eerste aanspreekpunt namens het waterschap voor alle actoren die vragen of klachten hebben die direct/indirect betrekking hebben op de uitvoering van het bestek. Daarbij ook de klachten en vragen die binnenkomen via het Waterschapsloket van het waterschap.
j. Afhandelen van klachten die direct/niet direct betrekking hebben op de baggerwerkzaamheden, waarbij binnen 48 uur gereageerd moet worden naar de melder.
k. Het vastleggen van afwijkingen van het bestek, voorzien van technische adviezen en de financiële consequenties, en voorleggen aan de directievoerder voor verdere afhandeling.
l. Eventuele toegebrachte schades door de aannemer vastleggen en de aannemer hierop aanspreken deze schades te herstellen. Daarnaast bewaken dat deze schades daadwerkelijk worden hersteld conform gemaakte afspraken.
m. De door de aannemer ingediende meldingen Besluit bodemkwaliteit verzamelen en bewaken dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de goedgekeurde meldingen. Tevens begeleidingsbrieven ondertekenen en verzamelen, zodat op het eind van het werk deze gegevens beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.
n. Het ondertekenen van begeleidingsbrieven en het verzamelen daarvan en deze op het eind van het werk aan de opdrachtgever overleggen.
o. Bewaken of de aannemer de vrijkomende materialen verwerkt conform de eisen in het bestek.
p. Het controleren van (verkeers)veiligheid binnen werkterrein en het controleren van de toegepaste (verkeers)maatregelen.
q. Controleren of wordt gewerkt conform het goedgekeurd VGM-plan.
r. Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden. Dat de werkzaamheden conform de planningen worden uitgevoerd. Indien niet conform de planning wordt gewerkt de aannemer hierop aanspreken en dit schriftelijk melden bij de directie, voorzien van een advies.
s. Opstellen/controleren van weeklijsten en termijnstaten, voorzien van opgave meer- en minderwerk enz., voorzien van parafen van de toezichthouder en de aannemer en deze ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
t. Oplossingsgericht meedenken met de opdrachtgever en/of aannemer indien tekeningen, kwaliteitsgegevens en/of bestek afwijken van de werkelijke situatie en toont daarbij ook het nodige initiatief.
u. Bewaakt de 5 dagenregeling, zoals die is vastgesteld door het waterschap.
v. Signaleren van (geografische) afwijkingen t.o.v. bestekken/tekeningen en dit gedocumenteerd doorgeven aan directievoerder. Dit conform een nader te bepalen format.
w. Maakt berekeningen/overzichten van vergoedingen waarvoor grondgebruikers in aanmerking komen indien er sprake is van “ontvangst bovenmatige hoeveelheden”, en legt dit voor aan de directievoerder. Bespreekt deze vergoeding vooraf met de grondgebruikers, zodat daarover commitment over is. De vergoedingsregeling is terug te vinden op de website van het waterschap “Baggeren op de schop”.
x. Maakt berekening/overzichten van hoeveelheden en kosten die moeten worden doorbelast aan andere overheden. Het betreft de extra kosten die worden gemaakt doordat de baggerspecie niet direct op de kant kan worden verwerkt.
ij. Alle overige werkzaamheden die behoren bij het uitvoeren van toezicht op baggerwerkzaamheden.
z. Wekelijkse input voortgangsrapportage aan directievoerder, ten aanzien van totaal gebaggerde m1 watergangen, totaal gebaggerde hoeveel m3 baggerspecie en stand van zaken ten aanzien van financiën. Input aangeleverd door middel van weekoverzichten.

Producten:
a. Opgestelde weeklijsten middels GWW besteksadministratie (KPD of gelijkwaardig), vanaf aanvang werk t/m eindopname van het werk, waarop is aangegeven het gestelde in punt aa van de activiteitenlijst.
b. Opgestelde termijnstaten en eindafrekening middels GWW besteksadministratie (KPD), vanaf aanvang werk t/m eindopname van het werk.
c. Opgestelde verslagen van gehouden startoverleg (eenmalig) en bouwvergaderingen (maandelijks), voorzien van goedkeuring door de directievoerder.
d. Opgestelde verslagen van gehouden werkbesprekingen (wekelijks).
e. Opgestelde verslagen van interne en externe overleggen die direct/indirect in relatie staan tot de uitvoering van het baggerbestek.
f. Opgestelde voorstellen t.a.v. afwijkingen, meer en minderwerk, bestedingen stelpost en ter beschikking stelling uren.
g. Opgestelde berekeningen/overzichten van vergoedingen waarvoor grondgebruikers in aanmerking komen volgens het beleid van het waterschap (zie bijlage, “Baggeren op de schop” Ontvangst bovenmatige hoeveelheden”.
h. Dagboek, waarin afspraken met grondgebruikers, particulieren, overheden enz. worden vastgelegd. Daarnaast moet daarin zijn opgenomen de uitgevoerde werkzaamheden en de werkzaamheden die zijn goedgekeurd door de toezichthouder. Het dagboek moet te allen tijde door de directievoerder in te zien zijn.

Op te leveren producten: (alle documenten dienen digitaal te worden aangeleverd en gearchiveerd op WSHD SharePoint)

Gesprek:
Het gesprek is op 2 mei.

Interesse?

Vacature:
(14809) Toezichthouder baggeren stedelijk gebied 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022