Transitiemanager tactisch beheer 32 u/w
Volgnummer: 14693

>Transitiemanager tactisch beheer 32 u/w
Volgnummer: 14693
Transitiemanager tactisch beheer 32 u/w
Volgnummer: 14693
2019-04-04T00:00:00+00:00
  • APELDOORN
  • Start datum: 04-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Apeldoorn en Den Haag
Duur: 15-05-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Opdrachtbeschrijving Transitiemanager tactisch beheer
Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.
Het Kadaster is als één van de vier strategisch ontwikkelpartners betrokken bij de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening, de DSO-LV en geeft daartoe leiding aan een aantal van de realisatieprojecten die in onderlinge samenhang het DSO-LV zullen gaan vormen.

Tactische beheerorganisatie (TBO)
Na een intensieve onderzoeksperiode is het Kadaster aangewezen om per 1 januari 2020 de taak van tactisch beheerder van de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) te gaan uitvoeren. De DSO-LV speelt een sleutelrol in de implementatie van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Per 1 januari 2019 is het Kadaster daartoe een transitieperiode gestart, die als doel heeft om in de periode tot 2020 het tactisch beheer in te richten, alsmede een nieuwe organisatorische eenheid binnen het Kadaster (TBO) vorm te geven en te bemensen.

Het tactisch beheer is een nieuwe taak voor het Kadaster. Met de invoering van de Omgevingswet zijn grote belangen gemoeid. Het stakeholder veld is groot en complex. De in te richten TBO is slechts één bouwsteen in een landschap aan bestaande directies en programma’s bij het ministerie van BZK en andere stakeholders. Maar van de TBO wordt wel een stevige regierol op het geheel van de DSO-LV verwacht.
Gezien deze complexiteit en zwaarte is samenwerking met partijen cruciaal. In samenwerking met de opdrachtgevers, specifiek ook met de Strategische Beheerder (het ministerie van BZK), de huidige ontwikkelpartners (tevens beoogd operationeel beheer partijen) en het DSO ontwikkelprogramma, zal gewerkt worden aan het ontwerpen, inrichten en invoeren van de tactische beheerprocessen. De TBO richt in deze periode ook diverse overlegvormen in voor de governance van het beheer en voor het organiseren van gebruikersbetrokkenheid.

Opdracht/verantwoordelijkheden
Gezien de zwaarte, de belangen en de afbreukrisico’s zoeken we een zeer stevige en in vergelijkbare settings zeer ervaren programma manager ‘Transitie naar TBO’. Opdracht is om het Tactisch Beheer (TB) bij het Kadaster succesvol in te richten. Hiertoe behoren de volgende verantwoordelijkheden:

Het opstellen van een Transitieplan, zoals bedoeld in het Beheerarrangement DSO-LV van december 2018*. Het Transitieplan beschrijft de aanpak en werkzaamheden met betrekking tot de initiële inrichting van de tactisch beheer processen, alsmede de transitie naar een volwaardige TBO functie op termijn.

Het leiding geven aan het kwartiermakersteam TB, dat snel de TB rollen gaat oppakken.

Het opleveren van ingerichte TB processen aan de Kadaster programma directie TBO.

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat / dienstverlener. Heeft:
Ruime ervaring (met IT samenwerkingsprogramma’s) binnen de overheid in een politiek gevoelige setting op bestuurlijk niveau
Ruime ervaring met de ontwikkeling- en het (tactisch) beheer van stelsel diensten binnen de overheid
Ruime ervaring met het aansturen van veranderkundige opgaven
Ruime ervaring met de aansturing van software ontwikkelprojecten en van diensten in
beheer (te brengen)
Ruime kennis van- en ervaring met MSP en Agile/SAFe.
Ervaring met- en kennis van het DSO
Aantoonbare recente relevante ervaring met een dergelijke opdracht binnen een ZBO vergelijkbaar met het Kadaster (bijvoorbeeld de dynamiek van een ZBO-omgeving, dominant aandeel ICT vraagstukken)
De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond

Gunningscriteria Kwaliteit:
Uw geeft een beschrijving van aanpak (max 600 woorden) voor de in 2019 uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook Opdracht omschrijving, verantwoordlijkheden en bijlage 1) (40%)
U beschrijft een 2 tal cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. (max 350 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving, verantwoordlijkheden en bijlage 1) (20%)
U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. (max 350 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving, verantwoordlijkheden en bijlage 1) (30%)

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei (in Den Haag) Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14693) Transitiemanager tactisch beheer 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022