Verandermanager Ketenpartners 32 u/w
Volgnummer: 16700

>Verandermanager Ketenpartners 32 u/w
Volgnummer: 16700
Verandermanager Ketenpartners 32 u/w
Volgnummer: 16700
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Entrada 600, Amsterdam
Duur: 12-8-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: je, eind project

Functieomschrijving
De Verandermanager Ketenpartners is verantwoordelijk voor de inrichting van de samenwerking tussen Metro en Tram, GVB en de overige serviceproviders met betrekking tot het tactisch en operationeel assetmanagement. Deze samenwerking beoogt enerzijds de samenwerking op tactisch en operationeel niveau efficiënter te maken en anderzijds de verhouding met de serviceproviders te verzakelijken en professionaliseren. Dit alles met als doel dat het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metroareaal op de langere termijn structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance.

Dit vraagt zowel aandacht voor structuren en processen als voor veranderkundige vraagstukken als voor inhoudelijke thema’s zoals het behouden van vakkundigheid, gebruiken van nieuwe technieken en toepassen van assetmanagement concepten.

De Verandermanager Ketenpartners rapporteert namens het samenwerkingsverband aan het Hoofd van GVB Railservices en de Directeur van Eigendom & Beheer van Metro en Tram. De Verandermanager Ketenpartners is tevens beoogd manager van het samenwerkingsverband (werknaam: regieorganisatie

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder ander uit:
– Het dagelijks leidinggeven aan de direct betrokken medewerkers van dit samenwerkingsverband en samen met hen invulling geven aan het verandertraject;
– Bouwen aan een gezamenlijke ambitie en cultuur, ondanks de verschillen in de moederorganisaties Metro en Tram en GVB. Verbinden van tactisch en operationeel assetmanagement;
– Professionaliseren van de verhouding met serviceproviders (waaronder GVB zelf);
– Voorstellen doen voor het verder ontwikkelen van de samenwerking, o.a. op het gebied van strategisch assetmanagement, inwinnen en benutten van assetinformatie, kosten beheersing, checks and balances e.d.;
– Voorstellen doen voor kansen waar het tactisch en operationeel beheer en onderhoud structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance. Bij die kansen – mede op basis van leerervaringen elders – nadrukkelijk onderzoeken wat digitalisering van assetmanagement processen kan betekenen voor de continue verbetercyclus;
– Het stimuleren van transparanter werken. Het management voorzien van passende stuurinformatie, ook ten behoeve van tijdige en correcte verantwoording aan opdrachtgevers, bestuur en de Vervoerregio als subsidieverlener.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Vanaf najaar 2017 werken de gemeente (Metro en Tram) als beheerder en GVB RS (als opdrachtnemer van het operationeel beheer) nauw samen in de opzet van de zogenaamde Regieorganisatie. Dit is een samenwerkingsvorm verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel assetmanagement van het tram- en metroareaal. Directe aanleiding voor het instellen van de regieorganisatie, naast de wens van beide directies om nauwer samen te werken is het sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn “naast” elkaar opereren van meerdere serviceproviders/onderhoudsorganisaties op het railnetwerk. De service providers zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van delen van het areaal, en daarmee is er meer dan voorheen behoefte aan een regie voerende functie die toeziet op een integrale werking van het geheel, en die onafhankelijk van de uitvoering functioneert.

De regieorganisatie staat voor de opgave om het tactisch en operationeel assetmanagement meer integraal, gestructureerd en daarmee effectiever en efficiënter in te richten. Dit in het licht van de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van het Amsterdamse tram- en metroareaal, die steeds verder onder druk komen te staan.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met organisatie verandering(en) in een operationele organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met assetmanagement en/of contractmanagement voor service- en onderhoudscontracten.

Wensen
1. Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring m.b.t. OV en/of rail gerelateerde infrastructuur? Criterium: De mate waarin ervaring m.b.t. OV en/of rail gerelateerde infrastructuur relevant is voor onderhavige opdracht. De volgende aspecten spelen een rol:
– Mate van ervaring met OV en/of rail infrastructuur;
– Mate van ervaring met samenwerking tussen verschillende actoren m.b.t. het beheer en onderhoud.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief. De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje.
2. Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring met vergelijkbare veranderingen in het assetmanagement? Criterium: De mate waarin ervaring is opgedaan met vergelijkbare veranderingen in het assetmanagement relevant is voor onderhavige opdracht. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:
– Mate van ervaring met o.a.: cultuurverandering, een gewijzigde onderhoudsfilosofie, gebruik van data en informatietechnologie enz.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.

De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: z.s.m.

Interesse?

Vacature:
(16700) Verandermanager Ketenpartners 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022