Voorman (m/v) Architectuurraad 36 u/w
Volgnummer: 20202

>Voorman (m/v) Architectuurraad 36 u/w
Volgnummer: 20202
Voorman (m/v) Architectuurraad 36 u/w
Volgnummer: 20202
2020-01-13T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 13-01-2020
  • Eind datum: 31-12-2021

Standplaats: Utrecht / Den Haag
Duur: tot 31-12-2021
Optie tot verlenging: ja

Het werken onder architectuur is een wezenlijk onderdeel van de digitalisering van de
strafrechtketen. Het opdrachtgevend beraad (OGB) wil met behulp van o.a. ketenarchitectuur
kunnen sturen op inhoud en ontwikkelingen strategisch richten.
De architectuurraad strafrechtketen (SRK-AR) werkt onder verantwoordelijkheid van het gedelegeerd Opdrachtgeversberaad Strafrechtketen(OGB). De architectuurraad adviseert, het OGB beslist. Uiteraard gaat afstemming met de relevante omgeving hieraan vooraf.

De architectuurraad en architectuur
De SRK-AR is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en beheer van de ketenarchitectuur (doel- en transitiearchitectuur) van de strafrechtketen. De SRK-AR adviseert de opdrachtgever over ketenafspraken, -projecten en –voorzieningen. De architectuurraad begeleidt en toetst projecten en adviseert hierover aan de opdrachtgever en de portfolioraad.
De SRK-AR is jong en ontstaan uit het samengaan van verschillende architectuurraden. De SRKAR dient zich de komende 2 jaar te ontwikkelen tot een stabiel en volwassen orgaan voor de strafrechtketen.
De leden van de SRK-AR zijn Enterprise- en lead-architecten (12 personen) van de partners in de strafrechtketen, die parttime beschikbaar zijn voor de SRK-AR. De SRK-AR wordt tijdelijk ondersteund door 3 extra architecten. Het secretariaat wordt verzorgd door de directie Strafrechtketen.

De SRK-AR is gestart met het opstellen van een integrale doelenboom voor de gehele
strafrechtketen (‘van incident tot en met interventie”), het consolideren van principes en
uitgangspunten uit de verschillende deelketens tot een integrale set kaders voor de
strafrechtketen. De kern bestaat vooral uit een set afspraken op basis van een
dienstverleningsmodel en een zo beperkt mogelijke set aan ketenvoorzieningen. Nu is de ketendoelarchitectuur onderhanden die, na vaststelling, dient als basis voor visie gestuurd portfoliomanagement.

Tevens dient de ketendoelarchitectuur als kader voor het begeleiden en toetsen van projecten.
De architectuur moet op deelonderwerpen verder uitgewerkt, in samenhang met de door de IV ondersteunde ketenwerkprocessen.
Ten slotte dient een transitie-architectuur voor de komende 2 plateaus (2 jaar en 5 jaar) te worden opgesteld.
Naast de inhoudelijke rol heeft de SRK-AR een verbindende rol tussen de verschillende
ketenpartners, zowel op het eigen niveau, als op projectenniveau (met projectarchitecten), als
op het bestuurlijke niveau. De architectuur helpt het bestuur om keuzes te maken waar gestuurd
moet en kan worden op betere ketensamenwerking, zeker als hiervoor informatiedeling tussen ketenpartners noodzakelijk is.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De SRK-AR bestaat uit 15 leden die hoofdzakelijk parttime beschikbaar zijn. Waar de SRK-AR is begonnen als een enthousiast collegiaal gremium dient zij uit te groeien tot een stabiel en effectief stuurinstrument voor de keten.
Om de slagkracht en de effectiviteit van de architectuurraad te vergroten zoeken wij een voorman (m/v) die enerzijds de verbinding met opdrachtgever en omgeving versterkt en uitbreidt en anderzijds de architectuurraad ondersteunt in het dagelijks functioneren en bij de verdere professionalisering.

Als voorman (m/v) van de SRK-AR wordt gezocht naar iemand die affiniteit en veel ervaring heeft met het werken onder architectuur als ook met het werken in ketens. Het eerste vraagt om iemand die verbindend kan werken in een professioneel samenwerkingsverband van inhoudelijk deskundige Enterprise- en lead-architecten. Het tweede vraagt om iemand die de verbinding tussen deze architecten en bestuur kan verzorgen; dus de architecten stimuleren om de architectuurtaal te vertalen in bestuurstaal en andersom. En die duidelijk kan maken waar architectuur helpt om vraagstukken in de ketensamenwerking bestuurlijk op te lossen.

De voorman (m/v) richt zich in zijn/haar werk op het proces en de samenwerking. Dat betreft in de eerste plaats de relatie met de opdrachtgever; de portefeuillehouder in het OGB. Daarnaast reguleert hij de samenwerking in de AR zelf; hij zorgt voor een optimale inzet van de leden vanuit hun specifieke deskundigheid en beschikbaarheid. Daarbij stuurt hij ook op het tijdig realiseren van de resultaten die nodig zijn gezien de actuele status van de strafrechtketen. Het onderhouden van een passende relatie met de (opdrachtgevers voor de) grote projecten is daarbij belangrijk. Dit gaat verder dan beoordelen waarbij de adviesrol niet mag uitgroeien tot volledige participatie.

Daarnaast verzorgt de voorman (m/v) de afstemming met de omgeving zoals bijvoorbeeld de portfolioraad en de CIO-raad van het ministerie van JenV.

Tenslotte stuurt de voorman (m/v) op tijdige oplevering van volwaardige architectuurproducten aan het OGB, zorgt voor (ook in gesprek) effectieve besluitvorming en toepassing in de praktijk.

De voorman (m/v) schept de randvoorwaarden waaronder de SRK-AR haar werkzaamheden kan verrichten en agendeert en escaleert indien deze onvoldoende zijn ingevuld of ontoereikend zijn.De voorman (m/v) is bij uitstek een verbinder die permanent kan schakelen tussen verschillende
werelden. Die zich realiseert dat de strafrechtketen een samenwerkingsverband is waar niemand de baas is en samenwerking dus moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid zonder dat één van de partijen doorzettingsmacht heeft, maar wel doorgezet wordt op het behalen van resultaten. Die met gezag zorg kan dragen voor beheerste en georganiseerde escalatie. En die om kan gaan met het feit dat processen zo snel gaan als de keten gezamenlijk waar kan maken.

Wij vragen van de voorman (m/v) natuurlijk overwicht, het respecteren van en ruimte bieden aan verschillend opvattingen en benaderingen, als ook divergenties kunnen leiden tot convergentie en resultaat. Dit op basis van verkregen gezag. De kwaliteit en effectiviteit van de SRK-AR staat centraal.

Eisen:
– CV Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.
– kandidaat is binnen 4 weken volledig beschikbaar
– kandidaat heeft academisch denk- en werkniveau en dient een WO-opleiding te hebben afgerond.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van een team van architecten, dit moet blijken uit het CV.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met en kennis van de Strafrechtketen, dit moet blijken uit het CV.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met en kennis van Enterprise architectuur en ketenarchitectuur, dit moet blijken uit het CV.
– kandidaat dient onafhankelijk te zijn van leveranciers die in een latere fase mogelijk inschrijven op gerelateerde opdrachten. Inschrijver en kandidaat mogen geen enkele relatie hebben met potentiële aanbieders.
– Motivatiebrief (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:
– kandidaat heeft werkervaring met het aansturen van een team van architecten
– kandidaat heeft ervaring met en kennis van de strafrechtketen
– kandidaat heeft ervaring met en kennis van de Enterprise architectuur en ketenarchitectuur
– Ervaring soortgelijke rol binnen overheidsorganisaties toegepast bij:

Interview:
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 of woensdag 29 januari 2020.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20202) Voorman (m/v) Architectuurraad 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022