Standplaats: Oosterhout/Thuis
Duur: 28-10-2020 /m 31-12-2020
Optie tot verlenging:
Reageren voor: 19 oktober 2020

Procesbegeleider met als aandachtsgebieden Jeugd/gezin en WMO
Per direct, tijdelijk voor 36 uur per week. Wij zoeken 2 procesbegeleiders voor 8 weken.

Bij het sociaal wijkteam in Oosterhout is een wachtlijst. We zoeken medewerkers die er samen met ons de schouders onder willen zetten om deze wachtlijst te kunnen reduceren.

Algemene kenmerken
De procesbegeleider ondersteunt het proces en coördineert waar nodig gespecialiseerde hulp volgens de principes van “één huishouden, één plan, één regisseur”. De procesbegeleider is verantwoordelijk voor de vraagverheldering, het maken van een plan van aanpak en het begeleiden van het proces inzake het aanbod van de zorgaanbieder. Als procesbegeleider wijs je de inwoners op hun verantwoordelijkheden met als doel het bevorderen van de eigen regie en eigen mogelijkheden.
Uitgangspunt is te allen tijde dat inwoners zelf verantwoordelijk blijven voor besluiten die genomen worden en dat zij de groots mogelijke inspraak hebben in het maken van het plan van aanpak en het aanbod van de zorgaanbieder. In dat licht moet de functiebeschrijving gelezen worden.

Doel van de functie
Je bent uitdrukkelijk geen hulpverlener maar procesbegeleider in het traject van vraagverheldering zodat de inwoner richting passende hulp kan worden geleid. Je bent in staat om vanuit een helikopterview te ondersteunen en te sturen bij de uitvoering van het plan van aanpak van de inwoner.

Organisatorische positie
De Procesbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de manager waaronder de functie is gepositioneerd. De Procesbegeleider geeft eventueel functioneel leiding aan stagiaires en vrijwilligers. Het team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedeelte van de taken inzake het gebied van jeugdzorg en WMO.

Hulpvraag inventariseren
– Verzamelt informatie over de leefomgeving van de inwoner, verkent daarmee de situatie, de (complexe) problematiek, de gewenste behoeften en werkt vanuit het principe triage methodiek;
– Legt huisbezoeken af;
– Verwijst zo nodig intern, dan wel extern door;
– Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de ondersteuning en hulpverlening;
– Je schat de te nemen risico’s in en weegt deze af in het kader van veiligheid en volgt hierin de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Resultaat: Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat uit de verzamelde gegevens een analyse en plan van aanpak kan worden afgeleid.

Plan van aanpak ontwikkelen
– Stelt de ondersteuningsbehoefte in overleg met de inwoner vast waarbij de vraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een aanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de inwoner, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;
– Stelt het plan van aanpak op samen met de inwoner , eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;
– Verwijst bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is door;
– Maakt beschikkingen op en verwijst indien nodig naar andere voorzieningen en instellingen.
Resultaat: Plan van aanpak ontwikkeld, zodanig dat de dienstverlening, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kunnen worden verleend.

Plan van aanpak uitvoeren/realiseren
– Adviseert bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties (zoals rechtbank en raad van de kinderbescherming;
– Verleent indien noodzakelijk concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties,
– Werkt aan vraag verheldering stelt het plan van aanpak op en werkt toe naar een passende beschikking. De individuele behoefte van de inwoner is verhelderd zodanig dat mogelijk ondersteuningsvragen geformuleerd kunnen worden
– Evalueert de hulpverlening en het gevolgde proces en stelt dit zo nodig bij.
Resultaat: Plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier worden behaald.

Dienstverlening optimaliseren
– Begeleidt, ondersteunt en adviseert de inwoner, vrijwilligers en stagiaires;
– Verzorgt de eigen deskundigheidsbevordering;
– Draagt bij aan het ontwikkelen van instellingsbeleid;
– Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;
– Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;
– Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties, zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau;
– Neemt deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal, regionaal en zo nodig landelijk niveau.
Resultaat: Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen.

Behoeften signaleren
– Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere de gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers en heeft daarbij vaak een informatieve, inhoudelijke en ondersteunende rol;
– Brengt de wensen, behoeften, problemen en ambities van de inwoners in kaart, betrekt context gebonden factoren hierbij en vertaalt dit in overleg naar een plan van aanpak;
– Bespreekt gesignaleerde wensen, behoeften en problemen en ondersteund bij het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen.
Resultaat:
Behoeften van de inwoner zijn gesignaleerd, zodanig dat mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden.

Wij vragen:
– Afgerond HBO diploma in Sociaal Domein;
– Kennis van de sociale kaart, kennis van beroepsrichtlijnen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
– Basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.
– Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) vragen naar een plan van aanpak;
– Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten en voor het motiveren, stimuleren en instrueren van inwoners en contact onderhouden met externe instanties;
– Probleemoplossend vermogen;
– Stressbestendigheid en improvisatievermogen;
– Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en beschikkingen in het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen.
– De procesbegeleider met het aandachtsgebied jeugd is SKJ geregistreerd met de verplichting deze registratie op peil te houden.
РKennis van het systeem Kedo is een pr̩.

Eisen
– De kandidaat heeft werkervaring bij een gemeente.
– Kennis van de sociale kaart, kennis van beroepsrichtlijnen, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
– Basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.

Wensen
– Een voltooide opleiding HBO, richting Sociaal Domein.
– Kandidaat heeft enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.

Belangrijke informatie
Om bij de gemeente Oosterhout te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht.

Interesse?

Vacature:
(25279) 2x Procesbegeleider Jeugd/gezin en WMO 36 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022